Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Քաղաքաշինության վարչություն

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ` Դավիթ Պարույրի Մանուչարյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-31-02   էլ. փոստ

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Վարչության խնդիրն է` ճարտարապետաշինարարության, տրանսպորտի և ճանապարհաշինության, բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը:
 Վարչության գործառույթներն են`
1) մարզի բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերը կազմելու և դրանք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելու աշխատանքների կատարման ապահովումը.
2) տարածքային զարգացման ու տարաբնակեցման նախագծերի և ուրվագծերի վերաբերյալ եզրակացությունների նախապատրաստումը.
3) համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում շինարարության և քանդման թույլտվություններ տալու, ավարտված շինարարության շահագործումը փաստագրելու աշխատանքների կատարման ապահովումը.
4) համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների պահանջների կատարման, հողերի և ամրակայված գույքի քաղաքաշինական նպատակային օգտագործման ապահովումը, ինքնակամ շինարարության կանխման, կասեցման և վերացման ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկումը.
5) մարզի համայնքների ղեկավարների կողմից տրվող շինարարության և քանդման թույլտվությունների, ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման ձևակերպումների և քաղաքաշինական նպատակներով կատարվող հողհատկացումները քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխանելու նկատմամբ վերահսկողության իրականացնումը.
6) քաղաքաշինության բնագավառում մարզի համայնքների ղեկավարների գործունեության վերահսկման և այդ նպատակով մարզպետարանի կողմից համայնքներում պլանային ստուգումների անցկացման աշխատանքների իրականացումը.
7) մարզում աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրի շրջանակներում իրականացվող կապիտալ շինարարության և կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կատարումը, դրանց արդյունքների ամփոփումը և անհրաժեշտ տեղեկանքների, հաշվետվությունների, հաղորդումների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը` մարզպետին ու պետական այլ համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար.
8) մարզպետարանի կողմից բնակարանային և այլ շինարարության կազմակերպման, կապիտալ շինարարության և կապիտալ վերանորոգման պատվիրատուի գործառույթների իրականացման աշխատանքների ապահովումը.
9) մարզում պետական պատվերով իրականացվող կապիտալ շինարարության և կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ծրագրի նախագծի կազմումը.
10) պետական պատվերով իրականացվող օբյեկտների նախագծման, շինարարության, տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունների մրցույթների գործընթացի կազմակերպումը գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում.
11) մարզային ենթակայության կազմակերպությունների շենքերի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունների իրականացումը, դրանց ընթացիկ կամ հիմնական վերանորոգման աշխատանքների կատարման մասին համապատասխան առաջարկությունների ներկայացնումը.
12) մարզում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկանքների և հաշվետվությունների կազմումը` դրանք մարզպետին ու պետական այլ համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար.
13) միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, կարգավորումը և վերահսկումը.
14) մարզային ենթակայության ճանապարհների, կամուրջների, թունելների, այլ ինժեներական կառույցների շինարարության, պահպանման և շահագործման կազմակերպումը.
15) հանրապետական նշանակության ճանապարհների շինարարության, պահպանման ու շահագործման աշխատանքների կազմակերպման աջակցությունը.
16) մարզի տարածքում ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների մասին տեղեկատվության հավաքագրումը, ամփոփումը և վերլուծությունը.
17) մարզի ճանապարհների վիճակի, ձյան տեղումներից մաքրման աշխատանքների մասին տեղեկագրերի նախապատրաստումը.
18) մարզային նշանակության ճանապարհների, կամուրջների, թունելների և այլ ինժեներական կառույցների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունների իրականացումը, դրանց ընթացիկ կամ հիմնական վերանորոգման աշխատանքների կատարման մասին համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումը.
19) մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների կողմից բնակելի ֆոնդի պահպանման, շահագործման, նորոգման և սպասարկման կանոնների պահպանմանն առնչվող ընթացիկ ուսումնասիրությունների և դրանց վերլուծությունների հիման վրա համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելը:
20) մարզի ենթակառուցվածքների` էլեկտրամատակարարման, գազամատա-կարարման, ջեռուցման, կապի, փոստի գործունեության բնագավառներում կատարված ընթացիկ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների հիման վրա համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելը և համակարգելը.
21) մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերում կատարված տեխնիկական վիճակի ընթացիկ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների արդյունքների ամփոփումը և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելը.
22) մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման, ինչպես նաև աղբահանության բարելավման միջոցառումների ծրագրերի մշակման աշխատանքներին աջակցելը.
23) մարզում կենտրոնացված համակարգով գործող ջրմուղ-կոյուղու, ջրերի մաքրման և այլ կոմունալ կազմակերպությունների աշխատանքներին աջակցելը.
24) աղբի և թափոնների վերամշակում իրականացնող կազմակերպություն-ներին աջակցելը.
25) մարզի քաղաքային համայնքներում աղբահանության վիճակի ուսումնասիրությունների հիման վրա սանիտարահիգիենիկ անվտանգությունը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ համապատասխան հանձնարարականների նախագծերի նախապատրաստումը.
26) մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի մշակման` վարչության գործունեությանը վերաբերող աշխատանքների կատարումը.
27) ճարտարապետաշինարարության, տրանսպորտի և ճանապարհաշինու-թյան, բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բնագավառներում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգման և աջակցման աշխատանքների ապահովումը.
28) Մարզպետի որոշումներով, կարգադրություններով և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով իրեն վերապահված այլ գործառույթներ:

 

 Որոշումը եւԿանոնադրությունը                                                 Վերադարձ                

Ճարտարապետաշինարարական բաժին
Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետական բաժնի պետ` Լևոն Գագիկի Հախինյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 23599   էլ. փոստ

Տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության բաժնի պետ` Վահրամ Սուրենի Ղարսայան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 23599   էլ. փոստ

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-12-07 17:35:00