Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Առողջապահական

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ

«Արեւաշողի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)77428940

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1807, գ. Արեւաշող;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Տնօրեն` ժ/պ Պարզանուշ Լամբարյան

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

Սպասարկվող ազգաբնկչության թիվը` 2756 մարդ:

 

«Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93 421129, (+374)99 421129

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1715, գ. Արեւածագ;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Նաիրա Դավիթավյան

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 1600 մարդ: Սպասարկում է Մղարթի, Կարմիր Աղեգի,, Ծաթերի, ԲՄԿ-ները /բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 

 

«Աքորու առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93139336

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1716, գ.Աքորի 4/30

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առեւտրային

ՏնօրենԱղունիկ Հակոբյան:

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 2587 մարդ: Սպասարկում է Կաճաճկուտի ԲՄԿ-ն /բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 

«Գուգարքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 32239764

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2029,գ.Գուգարք, 2-րդ փողոց 23/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 10

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Արմինե Մանուչարյան: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 4095 մարդ: Սպասարկում է Գուգարք համայնքը

 

 

«Շահումյանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 3-72-03

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2038, գ. Շահումյան 1-ին փող. 14-1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

 Տնօրեն՝ Լուսինե Բաղդասարյան

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 2078 մարդ: Սպասարկում է Շահումյան համայնքը

 

ՈՒռուտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն » ՊՈԱԿ

Հեռ.` (094) 123431

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1917, գ.ՈՒռուտ 1-ին փող. 14-1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առեւտրային

 Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Սիլվա Մարգարյան

Սպասարկվող ազգաբնկչության թիվը` 1955 մարդ: Սպասարկում է Սվերդլովի ԲՄԿ-ն /բուժակամանկաբարձական կետ/:

 Առողջության կենտրոն -ամբուլատորիաներ

ՙԱխթալայի առողջության կենտրոն՚ ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 91 2016 57, (+374)55 20 16 57

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1709; Ախթալա,Աբովյան 5

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 11

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 
 

   1. ²éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ 2.Þï³å  µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ՝ ընտանեկան բժշկի կողմից:
        îÝûñ»Ý` γñ»Ý ¶³éÝÇÏÇ ²½³ñÛ³Ý:
êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 3009 Ù³ñ¹:
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ Þ³ÙÉáõÕÇ, ´»Ý¹ÇÏÇ, Ü»ÕáóÇ. ø³ñÏá÷Ç, ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñӳϳÝ./:

 

 
 
 

 

   
   

ՙԹումանյանի առողջության կենտրոն՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` ( +374)93 625101

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1712, ք.Թումանյան 4-րդ փող.17 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»Ýïñáݦ äö´À

 

²Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý »í ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:

îÝûñ»Ý`   êï»÷³Ý ²ñï»ÙÇ ì³ñáëÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 2779 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ø³ñÇÝçÇ ´ØÎ-Ý /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï/:

 

 
 
 
 
 

ՙԼեռնապատի առողջության կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+3 74)93 683883, (+374)32268861

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2033, գ.Լեռնապատ 7-րդ փող. 3/1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

 

îÝûñ»Ý`  ²ñ³ÛÇÏ øáã³ñÛ³Ý

 êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 2001 Ù³ñ¹:

 
 
 
 
 

ՙՃոճկանի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 55 959608

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1723, գ.Ճոճկան, 5-րդ փողոց 4-րդ շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

 îÝûñ»Ý` ܳÇñ³ üñáõݽÇÏÇ ¶ñÇ·áñÛ³Ý :

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 1859 Ù³ñ¹:

 

 
 
 
 
 

ՙՄարգահովիտի առողջության կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)322 67060

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2037, գ. Մարգահովիտ ,2-րդ փողոց , 30 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

 

îÝûñ»Ý`Հերմինե Մաթևոսյան

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ`4775 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏáõÙ ¿ üÇáÉ»ïáíáÛÇ, È»րÙáÝïáíáÛÇ, ²Ýï³é³ß»ÝÇ ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï»ñ/:

 

 

 

 

   
   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

   
   

ՙՇնողի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 253 63750 , ( +374) 94105050

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1728,գ.Շնող 2-րդ փողոց 8

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 11

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

 


 îÝûñ»Ý` лñÙÇÝ» ¾¹վ³ñ¹Ç ²é³ù»ÉÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 3738 Ù³ñ¹:  êå³ë³ñÏում է Թեղուտի  ԲՄԿ:

 

 

 


ՙՋրաշենի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93 286040 : (+374)55 286040,: (+374)98585733

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1821, գ.Ջրաշեն, 8-րդ փողոց, 30 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 


îÝûñ»Ý` ²ñï³í³½¹ èáõµ»ÝÇ ÂáëáõÝÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 6239 Ù³ñ¹:  êå³ë³ñÏáõÙ ¿ Սարամեջի և Լեռնավանի  ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý կետեր./:

 

 
 
 
 
 

ՙՎահագնիի Մ.Քոչինյանի առողջության կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)322 69561

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2040, գ.Վահագնի 1-ին փողոց ,4-րդ նրբանցք,1-ին շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

îÝûñ»Ý`Արմինե Գալստյան 

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 3276  Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏáõÙ ¿ Վահագնի համայնքը և ì³Ñ³·Ý³ÓáñÇ, ºÕ»·ÝáõïÇ, Òáñ³·»ïÇ, Òáñ³·ÛáõÕÇ, ²Ýï³é³ÙáõïÇ, ¸»µ»¹Ç ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï»ñ/:

 

 

 

   
   

ՙՎարդաբլուրի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93348 748

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1921, գ. Վարդաբլուր; 1-ին փողոց, 20 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային


îÝûñ»Ý` ²ñÙÇÝ» ê»ñÛáųÛÇ Ô³ñ³çÛ³Ý: êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 4007 Ù³ñ¹: Սպասարկում է Հոբարձու,Գյլուլագարակի ԲՄԿ-ները:

 

 
 
 
 

ՙՕձունի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374 ) 25361700 , (+374 ) 93625112

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Օձուն,8-րդ փողոց թիվ 3, 1731

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 20

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առեւտրային

²Ùµáõɳïáñ åáÉիÏլÇÝÇÏ³Ï³Ý »í ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ, 

îÝûñ»Ý` Անահիտ ՆալբանդÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 5236 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏում է Հագվու, Այգեհատի, Արդվու, Ամոջի  ԲՄԿ-ները

 

 

 

 Առողջության կենտրոններ

«Դսեղի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 99099575

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1718, գ. Դսեղ, 5-րդ փողոց 55տուն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

Տնօրեն` Մարիամ Էտիբարյան

Ամբուլատոր պոլիկլինիկա: Առողջության առաջնային պահպանում: Հիվանդանոցային բուժօգնություն: Շտապօգնության ծառայություն: Ծննդաբերական: Ունի 10 մահճակալ: Սպասարկվող ազգաբնակրության թիվը` 5417 մարդ: Սպասարկում է Մարցի, Չկալովի, Լորուտի, Շամուտի, Ահնիձորի եվ Աթանի ԲՄԿ-ները /բուժակամանկաբարձական./:

 

«Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` ( +374 ) 255 6 1726

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1818,գ. Մեծ Պարնի 15 փողոց, 2 շենք

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 38

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայություններ:

Տնօրեն` Մարինե Լամբարյան: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 11012 մարդ: Սպասարկում է Ծաղկաբերի, Խնկոյանի, Լուսաղբյուրի, Գեղասարի, Սարահարթի, Շիրակամուտի, Գոգարանի, Կաթնաջուրի, Սարալանջի Հարթագյուղի ԲՄԿ-ները/բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 

 

«Մեծավանի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2112, գ. Մեծավան; Զորավար Անդրանիկի 11

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

 Տնօրեն ՝ Արտակ Սերոբյան

Ամբուլատոր պոլեկնինիկական եւ առողջության առաջնային պահպանում: 1 ծննդօգնություն. 2.Շտապօգնության ծառայությունՈւնի 5 մահճակալ:

Սպասարկվող ազգաբնակչությունը` 5727 մարդ: Սպասարկում է Ձյունաշողի, եվ Պաղաղբյուրրի ԲՄԿ-ները /բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 Արյան փոխներարկման կայան

ՙԼոռու մարզային արյան փոխներարկման կայան՚ ՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 32243053

Մանրամասն ↓

Հասցե` Նժդեհի 2/42, 2002

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

 

    îÝûñ»Ý` ժ/պ Լիանա Մուրադյան

ÀÝÏ»ñáõÃ۳ݠ  ÏáÕÙÇó   Çñ³Ï³Ý³óíáÕ  Ó»éݳñϳïÇñ³Ï³Ý   ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý՝

  • ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý ·Íáí ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ (³ñÛ³Ý ¨ Ýñ³ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ëï³Ý¹³ñï ßÇ×áõÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ,  ³Ýíï³Ý· ³ñÛ³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, Èáéáõ Ù³ñ½Ç ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ);
  • سñ½áõÙ ·áñÍáÕ ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Ï»ï»ñÇ Ï³¹ñ»ñÇÝ Ù»Ãá¹³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý óáõó³µ»ñáõÙ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ï»ÕáõÙ áõëáõóáõÙ;
  • äɳ½Ù³ý»ñ»½Ç ϳï³ñáõÙ  ÇÝãå»ë åɳ½Ù³ÛÇ ëï³óÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É µáõÅÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:


êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ:

 

 
 
 
 
 
 

 

 Բժշկական կենտրոններ

ՙԱլավերդու բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` (+374)25323312

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1702,ք.Ալավերդի Սայաթ-նովա 20

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 220

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

  îÝoñ»Ý ժ/պ Լորա Սարգսյան

   Իրականացնում է լ³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ`

1. ûñ³å»íïÇÏ, 2. íÇñ³µáõųϳÝ, 3.Ù³ÝϳµáõųϳÝ, 4. ï³ñ³÷áËÇÏ,    5.Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý,  6. ßï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, 7. ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ 60 Ù³Ñ׳ϳÉ:
               
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ݳËÏÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 31 ѳٳÛÝùÝ»ñ`
²Ëóɳ, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, Þ³ÙÉáõÕ, ²Ã³Ý, ²ÑÝÇÓáñ, ²Û·»Ñ³ï, ²ñ¹íÇ, ²ñ»õ³Í³·, ²ùáñÇ, ¸ë»Õ, »Õáõï, Èáñáõï, ̳ûñ, ̳Õϳ߳ï, γ׳×Ïáõï, γñÙÇñ ²Õ»·Ç, г·íÇ, гÕå³ï, Öá×ϳÝ, سñó, Ø»Í ²ÛñáõÙ, ØÕ³ñÃ, Ü»Õáó, Þ³Ùáõï, ÞÝáÕ, âϳÉáí, æÇÉǽ³, ø³ñÏá÷, ø³ñÇÝç, úÓáõÝ£

 êå³ë³ñÏվող բնակչության թիվը՝ 19131 մարդ

 
 
 
 
 

ՙՍպիտակի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` ( +374)25522308

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Սպիտակ, Երևանյան խճ.1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 192

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

   Իրականացնում է՝  È³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ`
1. ûñ³å»õïÇÏ
2.. ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý
3. íÇñ³µáõųϳÝ
4. Ù³Ýϳµ³ñÓ³-·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
5. Ù³ÝϳϳÝ
6. ÇÝý»ÏóÇáÝ 

7. ßï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ
    àõÝÇ 60 Ù³Ñ׳ϳÉ:
îÝûñ»Ý` Վարդուհի Սիսակյան
   êå³ë³ñÏ
վող բնակչության թիվը՝ 18293  մարդ
կազմում գործում են  Þ»Ý³í³Ý, Ôáõñë³ÉÇի, Üáñ ʳã³Ï³åի, Ôáõñë³ÉÇի, ø³ñ³Óáñի ԲՄԿ-ները

    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ êåÇï³Ï ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ êåÇï³ÏÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 20 ѳٳÛÝùÝ»ñի` ²ñ»õ³ßáÕ, ¶»Õ³ë³ñ, ¶á·³ñ³Ý, È»éݳÝóù, È»éݳí³Ý, Èáõë³ÕµÛáõñ, ÊÝÏáÛ³Ý, ̳Õϳµ»ñ, γÃݳçáõñ, гñó·ÛáõÕ, Ôáõñë³ÉÇ, Ø»Í ä³ñÝÇ, Üáñ ʳã³Ï³å, ޻ݳí³Ý, ÞÇñ³Ï³Ùáõï, æñ³ß»Ý, ê³ñ³É³Ýç, ê³ñ³Ñ³ñÃ, ê³ñ³Ù»ç, ø³ñ³Óáñ շտապ բուժօգնության ծառայությունը £

 

 
 
 
 
 

ՙՍտեփանավանի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` ( +374)25622228

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1901ք.Ստեփանավան Սուրբ Վարդանի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 192

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 îÝօñ»Ý`  Անուշ  Իսպիրյան

   Իրականացնում է՝ ȳÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ`  1.ûñ³åևïÇÏ, 2. ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý, 3. ëñï³µ³Ý³Ï³Ý, 4. íÇñ³µáõųϳÝ, 5. Ù³ÝÏ³Ï³Ý ,6. ÇÝý»ÏóÇáÝ, 7. Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý,  8.Þï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ 60 Ù³Ñ׳ϳÉ:
                                

êå³ë³ñÏվող բնակչության թիվը՝ 260002 մարդ
    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ êï»÷³Ý³í³Ý ù³Õ³ùÁ,  

կազմում գործում են ՝  

Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգառի, Ամրակիցի, Արմանիսի, Լոռի Բերդի,Բովաձորի, Լեջանի, Ուրասարի, Կաթնաղբյուրի ԲՄԿ-ները

Իրականացնում է êï»÷³Ý³í³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ  ѳٳÛÝùÝ»ñի շտապ բուժօգնության ծառայությունը՝
²·³ñ³Ï,  ´áí³Óáñ, ¶³ñ·³é, ¶Ûáõɳ·³ñ³Ï, È»ç³Ý, , ÎáÕ»ë, ÎáõñóÝ, Ðáµ³ñÓÇ, ÐáíݳݳÓáñ, Ú³Õ¹³Ý, äáõßÏÇÝá, êí»ñ¹Éáí, ì³ñ¹³µÉáõñ, àõñ³ë³ñ, àõéáõï:

 

 
 
 
 
 

 

ՙՎանաձորի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` (+374)32220286

Մանրամասն ↓

Հասցե` Նժդեհի 2/42,2002

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 428

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

1.§ì³Ý³ÓáñÇ բժշկական կենտրոն¦ ö´À

 

   Իրականացնում է՝  È³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ` 1. íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý 2. Ù³Ýϳµ³ñÓ³-·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý, 3. Ù³ÝÏ³Ï³Ý íÇñ³µáõųϳÝ, 4. Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëáÙ³տÇÏ ,5. áõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý,   6. թերապևտիկ, 7.ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý, 8.ëñï³µ³Ý³Ï³Ý 9.³ÏݳµáõųϳÝ, 10. քիթ-կոկորդ-ականջաբան³Ï³Ý, 11.հեմոդիալիզ, 12.Þï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ 190 Ù³Ñ׳ϳÉ:
îÝûñ»Ý
   ժ/պ Մեսրոպ Հազրոյան
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 22 ѳٳÛÝùÝ»ñÁ`
²½Ýí³Óáñ, ²Ýï³é³Ùáõï, ²Ýï³é³ß»Ý, ²ñçáõï, ´³½áõÙ, ¶áõ·³ñù, ¸³ñå³ë, ¸»µ»¹, ºÕ»·Ýáõï, È»ñÙáÝïáíá, È»éݳå³ï, гɳí³ñ, Òáñ³·»ï³í³Ý, Òáñ³·ÛáõÕ, سñ·³ÑáíÇï, Þ³ÑáõÙÛ³Ý, ì³Ñ³·Ý³Óáñ, ì³Ñ³·ÝÇ, ö³Ùµ³Ï, ø³ñ³µ»ñ¹, üÇáÉ»ïáíá:

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ö³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ   428 մարդ

 

   
   

ՙՏաշիրի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` (+374)25422116

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2103,ք.Տաշիր Գրիբոյեդովի 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 152

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

Տնօրեն Վահե Անախասյան

   Իրականացնում է լ³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ՝ 

1. íÇñ³µáõųϳÝ
2. Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
3. ûñ³åևïÇÏ
4.  Ù³ÝϳϳÝ

5.ÇÝý»ÏóÇáÝ,

6.շï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

7. ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
    àõÝÇ 40 Ù³Ñ׳ϳÉ:

   
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ î³ßÇñ ù³Õ³ùÝ áõ  î³ßÇñÇ 19 ѳٳÛùÝ»ñ: êå³ë³ñÏ
վող բնակչության թիվը՝ 18727  մարդ

Կազմում գործում են ՝²å³í»Ý, ²ñÍÝÇ, ´É³·á¹³ñÝáÛ», ¸³ßï³¹»Ù, È»éݳÑáíÇï, γÃݳé³ï, ÒÛáõݳßáÕ, Òáñ³Ùáõï, Ø»¹áíϳ, ػͳí³Ý, Ø»Õí³ÑáíÇï, ØÇ˳ÛÉáíϳ, Üáíáë»Éóáíá, Üáñ³ß»Ý, ä³Õ³ÕµÛáõñ, ä»ïñáíϳ, äñÇíáÉÝáÛ», ê³ñ³ïáíϳ, ê³ñã³å»ï համայնքների ԲՄԿ-ները£

 

 
 
 
 
 Դիսպանսերներ

ՙԼոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374)32220188

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2002, ք. Վանաձոր,Նժդեհի 57;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 40

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

  

 îÝûñ»Ý` Արթուր Ղուլիջանյան

  Èáéáõ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 1 ¹Çëå³Ýë»ñ, (Ù³Ñ׳ϳÉÝ»ñÇ ÃÇíÁª 35)

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Պոլիկլինիկաներ

ՙԳուգարք կենտրոնական պոլիկլինիկա՚ ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374)32223583

Մանրամասն ↓

Հասցե` Բաթումի 13

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 85

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

 

   Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉ»ÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:
îÝûñ»Ý`   Ø³ñÇÝ» ²Ñ³ñáÝÇ êÇÙáÝÛ³Ý
    êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 22512 Ù³ñ¹: 
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ´³½áõÙÇ, ²½Ýí³ÓáñÇ, ²ñçáõïÇ, ö³Ùµ³ÏÇ, ¸³ñå³ëÇ ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõÅ³Ï Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý Ï»ï/, ÇÝãå»ë ݳ»õ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ È³Ýç³ÛÇÝ, øÇÙdz·áñÍÝ»ñÇ, øÇÙdz·áñÍÝ»ñÇ I ÷áÕáó, øÇÙdz·áñÍÝ»ñÇ II ÷áÕáó,äéáßÛ³Ý, سñ·³ñÛ³Ý, سñ·³ñÛ³Ý Ýñµ³Ýóù, îÇ·ñ³ÝÛ³Ý, ÞÇñ³Ï³óÇ, ÞÇñ³Ï³óÇ Ýñµ., ´³ÃáõÙÇ, üǹ³ÛÇÝÝ»ñÇ 1-43, 2-58, I, II, III, IV, VII ïݳϳÛÇÝ ³í³ÝÝ»ñÁ, êå³Ý¹³ñÛ³Ý 1-59, 18-28 , ì³ñ¹³Ý³Ýó 1-03, 2-66, ì³ñ¹³Ý³Ýó Ýñµ., îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ 1-39, 2-16, ´³ÝÛá 1-7, 2-10, î»ñÛ³Ý 1-39, 2-16, ¶ñ. Èáõë³íáñÇãÇ 1-21, 2-32, ¶ñ. Èáõë³íáñÇãÇ Ýñµ., üñÇÏ 1-39, ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝÝ»ñÇ 1-43, ØáëÏáíÛ³Ý 1-23, 2-42, ȳ½Û³Ý 1-25, 2-43³, ÔáõϳëÛ³Ý 2-42, Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ 2,4, 6, 8, 10,2/1, ¾É»ÏïñáýÇϳódz, ¸³ñå³ëÇ ïݳÏÝ»ñ, ܳɵ³Ý¹Û³Ý ÷áÕáó, ܳɵ³Ý¹Û³Ý Ýñµ., ܳɵ³Ý¹Û³Ý ÷³ÏáõÕÇ:

 

 

 


ՙՎանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա ՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374)32240616

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2002, Մյասնիկյան17

Վեբ կայք` Vanpol.ru

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 123

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

   Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉիÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:

îÝoñ»Ý` Անահիտ Դարբինյան

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 42514 Ù³ñ¹:

êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ Ñ»ïևÛ³É ÷áÕáóÝ»ñÁ`

Տիգրան Մեծ մինչև հրապարակ, Վարդանանց մինչև հրապարակ, Զորյան մինչև հրապարակ, Մյասնիկյան, Թումանյան. Զաքարյան, Լազյան, Մխ. Գոշ, Մխ. Հերացի, Ազատամարտիկներ. Ֆիդայիների մի մասը, Նժդեհ, Գր.Լուսավորիչ. Շիրվանզադե, Թատերական, Տպագրիչներ, Օրբելի, Լալվար, Կարբիշև, Բանակի, Միչուրին, Աբովյան, Բուսաբանական, Աղաբաբյան, Դպրոցի, Լոռվա, Կիլիկիա, Տաթևի, Մոսկովյան 52-70 շենքերը, Զինվորական ավան, Մայմեխի, Խորենացի 1գ, Աբեղյան, Ամիրյան, Այվազովսկի, Արաբկիր, Բարեկամության, Գայի, Դեմիրճյան, Երևանյան խճուղի, Զ.Անդրանիկի, Թամանցիների, Լագեր, Խնձորուտ, Խուդյակով,Կամո, Հակոբյան, Մուրացան, Նաիրի, Չուխաջյան, Ռոմանոս Մելիքյան, Սայաթ Նովա, Սասունցիներ փողոցները

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ՙՎանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա ՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 322 2 67 96, (0322) 2-69-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2012, ք.Վանաձոր Պարույր Սևակի 49

Վեբ կայք` vanpolik3.do.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 87

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առևտրային


 Տնօրեն՝ ժ/պ Դավիթ Ղարագյոզյան

 Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉիÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:
îÝoñ»Ý`
    êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 26570 Ù³ñ¹:

êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ Ñ»ïևÛ³É ÷áÕáóÝ»ñÁ`

Սարոյան, Պարույր Սևակի, Ավետիսյան, Ծատուրյան, Աղայան, Մաշտոցի փող., Մաշտոցի նրբ., Սունդուկյան փող., Սունդուկյան նրբ., Ն. Ստեփանյան, Կուրղինյան փող., Կուրղինյան նրբ., Մուսայելյան, Աղյուսագործների, Շինարարների, Ուսանողական, Իսակովի, Կասյան փող, Կասյան նրբ., Ձեռժինսկի, Չերկասի, Լենինգրադյան, Իսահակյան նրբ., Իսահակյան փող., Դիմաց Ե թաղ, Րաֆֆու, Բանակի շենք, Բուլղարական տնակ, Նար-Դոս, Մարտի 8-ի փող., Ճավճավաձե, Նիզամի, Չապաևի փող., Չապաևի նրբ., Պարոնյան, ՀՊՃՀ տնակներ, Մանուշյան (Տավրոս) փող., Սուխումի , Համբարձումյան, Գրիբոյեդով, Կոմիտաս, Աճառյան, Հ. Էմին, Սարի թաղ.:

 

ՙՎանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 322 3 11 29

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2020,ք. Վանաձոր,Տարոն 2,ՔՇՀ,թիվ 10ա

Էլ. փոստ`

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առևտրային

§ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 5 åáÉÇÏÉÇÝÇϳ¦ äö´À ¦

îÝօñ»Ý`Գագիկ Մարտիրոսյան

Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉ»ÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:  

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 23233 Ù³ñ¹:

êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ Ñ»ï»íÛ³É ÷áÕáóÝ»ñÁ` î³ñáÝ 4 µ»Éáéáõë³Ï³Ý Ïáï»çÝ»ñ, ´»Éáéáõë³Ï³Ý ¶1, ´1, ´2, ì2, 1-3, 5 36-9 , 29², 29´, 40, 42², 42´ ïݳϳÛÇÝ ³í³ÝÝ»ñÁ, î³ñáÝ-1-Ç 1,2,2²,3,4,5,6 ß»Ýù»ñÁ, î³ñáÝ-2 øÞÐ-4-Ç 1-57, 16-30 Ïáï»çÝ»ñÁ, î³ñáÝ2 øÞÐ-3 1-97ß»Ýù»ñÁ,î³ñáÝ3 øÞÐ-7 1-54-1-51 ß»Ýù»ñÁ, î³ñáÝ-3 ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ß»Ýù»ñ 11, 12, 13, î³ñáÝ-4 ²ÌÊ. ïݳÏÝ»ñ5,7,8,9,18,19, î³ñáÝ-4 ²ÌÊ. Ïáï»ç.1-11,12/1,2,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26-45, î³ñáÝ-4²ÌÊ. 1-8, 12,13,17,18,21-31, î³ñáÝ4´»É. 1-42, 8²,8´, 9², 9´, 12², 12´, 13², 13´, 19²´, 20²,´, 22²¦´, ܳñ»Ï³óÇ 2,4 ß»Ýù»ñÁ, 21,37,39,43,47, 1-6 ÷³Ï. 1-28 ïÝ»ñ, â³ñ»ÝóÇ 7 ß»Ýù»í 1-31 ïÝ»ñ, »íáëÛ³Ý 13², ´ ß»Ýù»ñÁ, ²¹³ÙÛ³Ý1-10 ïÝ»ñÁ, î³ñáÝ 4 øÞÐ2 53¶, 59¸, 60,61 ß»Ýù»ñÁ, î³ñáÝ-4 ØÆÜ. ¾Ý»ñ·á. 1, 3, 5,5²,5´, 14,15,16, î³ñáÝ -4꺴. 55-70, î²ñáÝ-4 Ø»ù. 1-7, 14²,´, ¶,¸,º,Ä,Æ,ì, 15-40, 41²,´,42-50, 51²,´,ì,¶,¸,º,Ä,¼,54-59, 59²,,´,60-63, î³íñáë-1-22 ÷áÕáóÝ»ñÁ, ²é³÷ÝÛ³ -13²,´ 1-38 ïÝ»ñ, È»éݳÛÇÝ1-60, ÞÇñ³ÏÇ Ë×. 74,60,56,58,66,28,30,1-18 ïݳÏÝ»ñÁ,êÇí³ß³Ï³Ý 1-26 àõÏñ. µ³Ý³í³Ý 1-28 µ³ñ³ù, æԷԿ-Ç ïݳÏÝ»ñ,, 1-6 µ³ñ³ù, øÇÙ. Ù³Ýñ³Ã»ÉÇ ïÝ³Ï 1-10 µ³ñ³ù, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÷áÕ. , ´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕáï³ 1-63, ´³Õñ³ÙÛ³Ý 1, 2Ýñµ., 80-11ïÝ»ñ, ê³ñÇ Â³Õ ïݳÏÝ»ñ

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ä»ï³Ï³Ý ö³Ï ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  73

 

   
   

 

 

 Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2024-07-19 12:05:45