Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Առողջապահական

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ

«Արեւածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+37493 823626

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1715, գ. Արեւածագ;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Նաիրա Դավիթավյան

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 1744 մարդ: Սպասարկում է Մղարթի, Կարմիր Աղեգի,, Ծաթերի, ԲՄԿ-ները /բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 

 

«Արեւաշողի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93 268681

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1807, գ. Արեւաշող;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` ժ/պ Պարզանուշ Լամբարյան

 Սպասարկվող ազգաբնկչության թիվը` 2756 մարդ:

 

«Աքորու առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)253 6 04 96

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1716, գ.Աքորի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

 Տնօրեն` Աղունիկ Հակոբյան:

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 2676 մարդ: Սպասարկում է Կաճաճկուտի ԲՄԿ-ն /բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 

«Գուգարքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` Հեռ. (+374) 32252764

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2029,գ.Գուգարք,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

Առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Արմինե Մանուչարյան: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 4975 մարդ: Սպասարկում է Գուգարք համայնքը

 

 

«Շահումյանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 3-72-03

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ. Շահումյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

 Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

 Տնօրեն՝ Լուսինե Բաղդասարյան

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 2441 մարդ: Սպասարկում է Շահումյան համայնքը

 

ՈՒռուտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն » ՊՈԱԿ

Հեռ.` (094) 123431

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1917 , գ.ՈՒռուտ;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Սիլվա Մարգարյան

Սպասարկվող ազգաբնկչության թիվը` 1955 մարդ: Սպասարկում է Սվերդլովի ԲՄԿ-ն /բուժակամանկաբարձական կետ/:

 Առողջության կենտրոն -ամբուլատորիաներ

ՙԱխթալայի առողջության կենտրոն՚ ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 91 2016 57, (+374)55 20 16 57

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1709; Ախթալա,Գնունու2;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 
 

   1. ²éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ 2.Þï³å  µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ՝ ընտանեկան բժշկի կողմից:
        îÝûñ»Ý` γñ»Ý ¶³éÝÇÏÇ ²½³ñÛ³Ý:
êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 3312 Ù³ñ¹:
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ Þ³ÙÉáõÕÇ, ´»Ý¹ÇÏÇ, Ü»ÕáóÇ. ø³ñÏá÷Ç, ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñӳϳÝ./:

 

 
 
 

 

   
   

ՙԹումանյանի առողջության կենտրոն՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` ( +374)93 625101

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1712, ք.Թումանյան

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»Ýïñáݦ äö´À

 

²Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý »í ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:

îÝûñ»Ý`ժ/պ   êï»÷³Ý ²ñï»ÙÇ ì³ñáëÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 2779 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ø³ñÇÝçÇ ´ØÎ-Ý /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï/:

 

 
 
 
 
 

ՙԼեռնապատի առողջության կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+3 74)93 683883, (+374)32268861

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2033, գ.Լեռնապատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 

îÝûñ»Ý` ²ñ³ÛÇÏ øáã³ñÛ³Ý

 êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 2316 Ù³ñ¹:

 
 
 
 
 

ՙՃոճկանի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 55 959608

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Ճոճկան, 1723,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

 îÝûñ»Ý` ܳÇñ³ üñáõݽÇÏÇ ¶ñÇ·áñÛ³Ý :

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 1859 Ù³ñ¹:

 

 
 
 
 
 

ՙՄարգահովիտի առողջության կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)322 67060

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2037, գ. Մարգահովիտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 

îÝûñ»Ý`

ժ/պ Սուրեն Աբգարյան  êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ`5663 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏáõÙ ¿ üÇáÉ»ïáíáÛÇ, È»éÙáÝïáíáÛÇ, ²Ýï³é³ß»ÝÇ ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï»ñ/:

 

 

²ß˳ïáÕÝ»ñ  17

 

   
   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

   
   

ՙՇնողի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 253 63750 , ( +374) 94105050

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1728,գ.Շնող

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 


 îÝûñ»Ý` лñÙÇÝ» ¾¹áõ³ñ¹Ç ²é³ù»ÉÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 4256 Ù³ñ¹:  êå³ë³ñÏում է Թեղուտի  ԲՄԿ

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ՀՈԱԿ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  13

 

гëó» 

  1728,  ·. ÞÝáÕ; ; 

лé. 

0253 63750 ,  094 105050

ՙՋրաշենի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93 286040 : (+374)55 286040

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1821, գ.Ջրաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 


îÝûñ»Ý` ²ñï³í³½¹ èáõµ»ÝÇ ÂáëáõÝÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 5665 Ù³ñ¹:  êå³ë³ñÏáõÙ ¿ Սարալանջի,  ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý կետեր./:

 

 
 
 
 
 

ՙՎահագնիի Մ.Քոչինյանի առողջության կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)322 69561

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2040, գ.Վահագնի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

îÝûñ»Ý`Արմինե Գալստյան 

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 4438 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ñ³·Ý³ÓáñÇ, ºÕ»·ÝáõïÇ, Òáñ³·»ïÇ, Òáñ³·ÛáõÕÇ, ²Ýï³é³ÙáõïÇ, ¸»µ»¹Ç ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï»ñ/:

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ՊՈԱԿ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  14

 

   
   

ՙՎարդաբլուրի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93348 748

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1921, ·. Վարդաբլուր;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային


îÝûñ»Ý` ²ñÙÇÝ» ê»ñÛáųÛÇ Ô³ñ³çÛ³Ý: êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 1643 Ù³ñ¹:

 

 
 
 
 

ՙՕձունի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374 ) 25361700

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Օձուն, 1731 (0253) 61700

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

²Ùµáõɳïáñ åáÉիÏլÇÝÇÏ³Ï³Ý »í ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ, Þï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ՝ ընտանեկան բժշկի կողմից:

îÝûñ»Ý` Անահիտ ՆալբանդÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 5864 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏում է Հագվու, Այգեհատի, Արդվու, Ամոջի  ԲՄԿ-ները

 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  27

 

 Առողջության կենտրոններ

«Դսեղի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 91760243 (+374)25362444

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1718, գ. Դսեղ;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Ամբուլատոր պոլիկլինիկա: Առողջության առաջնային պահպանում: Հիվանդանոցային բուժօգնություն: Շտապօգնության ծառայություն: Ծննդաբերական: Ունի 10 մահճակալ:

Տնօրեն` Մարիամ Էտիբարյան

Սպասարկվող ազգաբնակրության թիվը` 5417 մարդ: Սպասարկում է Մարցի, Չկալովի, Լորուտի, Շամուտի, Ահնիձորի եվ Աթանի ԲՄԿ-ները /բուժակամանկաբարձական./:

 

«Մեծ Պարնիի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` ( +374 ) 255 6 1726

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1818,գ. Մեծ Պարնի;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 48

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում: Հիվանդանոցային բուժօգնություն: 1.Շտապօգնության ծառայություն: 2.Ընդհանուր պրոֆիլի 3. Ունի 10 մահճակալ:

Տնօրեն` Մարինե Լամբարյան: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 12758 մարդ: Սպասարկում է Ծաղկաբերի, Խնկոյանի, Լուսաղբյուրի, Գեղասարի, Սարահարթի, Շիրակամուտի, Գոգարանի, Կաթնաջուրի, Սարալանջի Հարթագյուղի ԲՄԿ-ները/բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 

 

«Մեծավանի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 91360323 , (+374)254 94116

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2112, գ. Մեծավան;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

 

Ամբուլատոր պոլեկնինիկական եւ առողջության առաջնային պահպանում: 1 ծննդօգնություն. 2.Շտապօգնության ծառայություն:. Ունի 5 մահճակալ:

Տնօրեն` Ասյա Մեսրոպի Չոբանյան: Սպասարկվող ազգաբնակչությունը` 5727 մարդ: Սպասարկում է Ձյունաշողի, եվ Պաղաղբյուրրի ԲՄԿ-ները /բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 Արյան փոխներարկման կայան

Լոռու մարզային արյան փոխներարկման կայան

Հեռ.` (+374) 32243053

Մանրամասն ↓

Հասցե` Բանակի 8-ա, 377200;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Լոռու մարզային արյան փոխներարկման կայան

 

    Èáéáõ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 1  արյան փոխներարկման կայան

 

§Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ արյան փոխներարկման կայան¦ ö´À

 

 

 

 

 

§Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ արյան փոխներարկման կայան ¦ ö´À

 

    îÝûñ»Ý` Հայկանուշ Մարգարյան

ÀÝÏ»ñáõÃ۳ݠ  ÏáÕÙÇó   Çñ³Ï³Ý³óíáÕ  Ó»éݳñϳïÇñ³Ï³Ý   ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý՝

  • ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý ·Íáí ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ (³ñÛ³Ý ¨ Ýñ³ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ëï³Ý¹³ñï ßÇ×áõÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ,  ³Ýíï³Ý· ³ñÛ³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, Èáéáõ Ù³ñ½Ç ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ);
  • سñ½áõÙ ·áñÍáÕ ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Ï»ï»ñÇ Ï³¹ñ»ñÇÝ Ù»Ãá¹³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý óáõó³µ»ñáõÙ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ï»ÕáõÙ áõëáõóáõÙ;
  • äɳ½Ù³ý»ñ»½Ç ϳï³ñáõÙ  ÇÝãå»ë åɳ½Ù³ÛÇ ëï³óÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É µáõÅÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:


êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ:

 

 
 
 
 
 
 

 

 Բժշկական կենտրոններ

ՙԱլավերդու բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` (+374)25323312

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1702,ք.Ալավերդի Սայաթ-նովա 20

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 169

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

   Իրականացնում է՝  È³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ` 1. ûñ³å»íïÇÏ, 2. íÇñ³µáõųϳÝ, 3.Ù³ÝϳµáõųϳÝ, 4. ï³ñ³÷áËÇÏ,    5.Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý,  6. ßï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ 60 Ù³Ñ׳ϳÉ:
    îÝoñ»Ý êï»÷³Ý ØáëÇÝÛ³Ý
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ݳËÏÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 31 ѳٳÛÝùÝ»ñ`
²Ëóɳ, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, Þ³ÙÉáõÕ, ²Ã³Ý, ²ÑÝÇÓáñ, ²Û·»Ñ³ï, ²ñ¹íÇ, ²ñ»õ³Í³·, ²ùáñÇ, ¸ë»Õ, »Õáõï, Èáñáõï, ̳ûñ, ̳Õϳ߳ï, γ׳×Ïáõï, γñÙÇñ ²Õ»·Ç, г·íÇ, гÕå³ï, Öá×ϳÝ, سñó, Ø»Í ²ÛñáõÙ, ØÕ³ñÃ, Ü»Õáó, Þ³Ùáõï, ÞÝáÕ, âϳÉáí, æÇÉǽ³, ø³ñÏá÷, ø³ñÇÝç, úÓáõÝ£

 êå³ë³ñÏվող բնակչության թիվը՝ 19131 մարդ

 
 
 
 
 

ՙՍպիտակի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` ( +374)25522308

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Սպիտակ, Երևանյան խճ.1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 192

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՓԲԸ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

   Իրականացնում է՝  È³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ`
1. ûñ³å»õïÇÏ
2.. ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý
3. íÇñ³µáõųϳÝ
4. Ù³Ýϳµ³ñÓ³-·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
5. Ù³ÝϳϳÝ
6. ÇÝý»ÏóÇáÝ 

7. ßï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ
    àõÝÇ 60 Ù³Ñ׳ϳÉ:
îÝûñ»Ý` Վարդուհի Սիսակյան
   êå³ë³ñÏ
վող բնակչության թիվը՝ 18293  մարդ
կազմում գործում են  Þ»Ý³í³Ý, Ôáõñë³ÉÇի, Üáñ ʳã³Ï³åի, Ôáõñë³ÉÇի, ø³ñ³Óáñի ԲՄԿ-ները

    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ êåÇï³Ï ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ êåÇï³ÏÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 20 ѳٳÛÝùÝ»ñի` ²ñ»õ³ßáÕ, ¶»Õ³ë³ñ, ¶á·³ñ³Ý, È»éݳÝóù, È»éݳí³Ý, Èáõë³ÕµÛáõñ, ÊÝÏáÛ³Ý, ̳Õϳµ»ñ, γÃݳçáõñ, гñó·ÛáõÕ, Ôáõñë³ÉÇ, Ø»Í ä³ñÝÇ, Üáñ ʳã³Ï³å, ޻ݳí³Ý, ÞÇñ³Ï³Ùáõï, æñ³ß»Ý, ê³ñ³É³Ýç, ê³ñ³Ñ³ñÃ, ê³ñ³Ù»ç, ø³ñ³Óáñ շտապ բուժօգնության ծառայությունը £

 

 
 
 
 
 

ՙՍտեփանավանի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` ( +374)25622228

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1901ք.Ստեփանավան Սուրբ Վարդանի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 192

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 îÝօñ»Ýի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Մեսրոպ Հազրոյան 

   Իրականացնում է՝ ȳÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ`  1.ûñ³åևïÇÏ, 2. ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý, 3. ëñï³µ³Ý³Ï³Ý, 4. íÇñ³µáõųϳÝ, 5. Ù³ÝÏ³Ï³Ý ,6. ÇÝý»ÏóÇáÝ, 7. Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý,  8.Þï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ 60 Ù³Ñ׳ϳÉ:
                                

êå³ë³ñÏվող բնակչության թիվը՝ 260002 մարդ
    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ êï»÷³Ý³í³Ý ù³Õ³ùÁ,  

կազմում գործում են ՝  

Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգառի, Ամրակիցի, Արմանիսի, Լոռի Բերդի,Բովաձորի, Լեջանի, Ուրասարի, Կաթնաղբյուրի ԲՄԿ-ները

Իրականացնում է êï»÷³Ý³í³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ  ѳٳÛÝùÝ»ñի շտապ բուժօգնության ծառայությունը՝
²·³ñ³Ï,  ´áí³Óáñ, ¶³ñ·³é, ¶Ûáõɳ·³ñ³Ï, È»ç³Ý, , ÎáÕ»ë, ÎáõñóÝ, Ðáµ³ñÓÇ, ÐáíݳݳÓáñ, Ú³Õ¹³Ý, äáõßÏÇÝá, êí»ñ¹Éáí, ì³ñ¹³µÉáõñ, àõñ³ë³ñ, àõéáõï:

 

 
 
 
 
 

 

ՙՎանաձորի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` . (+374)32220286,

Մանրամասն ↓

Հասցե` Նժդեհի 2/42,2002

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 428

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

1.§ì³Ý³ÓáñÇ բժշկական կենտրոն¦ ö´À

 

   Իրականացնում է՝  È³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ` 1. íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý 2. Ù³Ýϳµ³ñÓ³-·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý, 3. Ù³ÝÏ³Ï³Ý íÇñ³µáõųϳÝ, 4. Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëáÙ³տÇÏ ,5. áõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý,   6. թերապևտիկ, 7.ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý, 8.ëñï³µ³Ý³Ï³Ý 9.³ÏݳµáõųϳÝ, 10. քիթ-կոկորդ-ականջաբան³Ï³Ý, 11.հեմոդիալիզ, 12.Þï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ 190 Ù³Ñ׳ϳÉ:
îÝûñ»Ý
     Øկրտչյան Վահագն
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 22 ѳٳÛÝùÝ»ñÁ`
²½Ýí³Óáñ, ²Ýï³é³Ùáõï, ²Ýï³é³ß»Ý, ²ñçáõï, ´³½áõÙ, ¶áõ·³ñù, ¸³ñå³ë, ¸»µ»¹, ºÕ»·Ýáõï, È»ñÙáÝïáíá, È»éݳå³ï, гɳí³ñ, Òáñ³·»ï³í³Ý, Òáñ³·ÛáõÕ, سñ·³ÑáíÇï, Þ³ÑáõÙÛ³Ý, ì³Ñ³·Ý³Óáñ, ì³Ñ³·ÝÇ, ö³Ùµ³Ï, ø³ñ³µ»ñ¹, üÇáÉ»ïáíá:

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ö³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ   428 մարդ

 

   
   

ՙՏաշիրի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` (+374)25422116

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2103,ք.Տաշիր Գրիբոյեդովի 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 123

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

   Իրականացնում է՝ ȳÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ՝ 

1. . íÇñ³µáõųϳÝ
2. Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
3 ûñ³å»íïÇÏ
4  Ù³ÝϳϳÝ-ÇÝý»ÏóÇáÝ,

5.Þï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ  ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
    àõÝÇ 40 Ù³Ñ׳ϳÉ:
îÝûñ»Ý`  ժ/պ Գեորգի Իլոյան
   
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ î³ßÇñ ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ î³ßÇñÇ 19 ѳٳÛùÝ»ñ` êå³ë³ñÏ
վող բնակչության թիվը՝ 19835  մարդ

Կազմում գործում են ՝²å³í»Ý, ²ñÍÝÇ, ´É³·á¹³ñÝáÛ», ¸³ßï³¹»Ù, È»éݳÑáíÇï, γÃݳé³ï, ÒÛáõݳßáÕ, Òáñ³Ùáõï, Ø»¹áíϳ, ػͳí³Ý, Ø»Õí³ÑáíÇï, ØÇ˳ÛÉáíϳ, Üáíáë»Éóáíá, Üáñ³ß»Ý, ä³Õ³ÕµÛáõñ, ä»ïñáíϳ, äñÇíáÉÝáÛ», ê³ñ³ïáíϳ, ê³ñã³å»ï համայնքների ԲՄԿ-ները£

 

 
 
 
 
 Դիսպանսերներ

ՙԼոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374)32220188

Մանրամասն ↓

Հասցե` 200,2 ք. Վանաձոր,Նժդեհի 57;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

    Èáéáõ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 1 ¹Çëå³Ýë»ñ, (Ù³Ñ׳ϳÉÝ»ñÇ ÃÇíÁª 35)

 

§Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ñá·»ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ¦ äö´À

 

 

§Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ñá·»ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ¦ äö´À

 

    îÝûñ»Ý` Արթուր Ղուլիջանյան

    Ðá·»Ï³Ý ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅáõÙ »í ÑëÏáõÙ`
1. Ñá·»µáõųϳÝ:
       àõÝÇ 35 Ù³Ñ׳ϳÉ:
   
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ:

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ä»ï³Ï³Ý ö³Ï ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  41

 

   
   Հիվանդանոցներ

ՙՎանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 32228604

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2012, Վանաձոր Պ.Սեւակի51

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 

    ÆÝý»ÏóÇáÝ և տուբերկուլյոզային  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉáõÙ »í µáõÅáõÙ`

Բաժանմունքները՝


1. ٻͳѳë³ÏÝ»ñÇ
2. Ù³ÝϳϳÝ

3.
հակապալարախտային


    àõÝÇ 45 Ù³Ñ׳ϳÉ:


îÝûñ»Ý ` Նունե Էվինյան
    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 22 ѳٳÛÝùÝ»ñÁ` ²½Ýí³Óáñ, ²Ýï³é³Ùáõï, ²Ýï³é³ß»Ý, ²ñçáõï, ´³½áõÙ, ¶áõ·³ñù, ¸³ñå³ë, ¸»µ»¹, ºÕ»·Ýáõï, È»ñÙáÝïáíá, È»éݳå³ï, гɳí³ñ, Òáñ³·»ï³í³Ý, Òáñ³·ÛáõÕ, سñ·³ÑáíÇï, Þ³ÑáõÙÛ³Ý, ì³Ñ³·Ý³Óáñ, ì³Ñ³·ÝÇ, ö³Ùµ³Ï, ø³ñ³µ»ñ¹, üÇáÉ»ïáíá:

 

 
 
 

 

гëó» 

 2012, ì³Ý³Óáñ ä. ê»í³ÏÇ 51;  

лé. 

(0322) 28604Պոլիկլինիկաներ

ՙԳուգարք կենտրոնական պոլիկլինիկա՚ ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374)32223583

Մանրամասն ↓

Հասցե` Բաթումի 13

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 85

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

«¶áõ·³ñù λÝïñáÝ³Ï³Ý åáÉÇÏÉÇÝÇϳ» äö´À

 

   Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉ»ÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:
îÝûñ»Ý`   Ø³ñÇÝ» ²Ñ³ñáÝÇ êÇÙáÝÛ³Ý
    êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 22512 Ù³ñ¹: 
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ´³½áõÙÇ, ²½Ýí³ÓáñÇ, ²ñçáõïÇ, ö³Ùµ³ÏÇ, ¸³ñå³ëÇ ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõÅ³Ï Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý Ï»ï/, ÇÝãå»ë ݳ»õ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ È³Ýç³ÛÇÝ, øÇÙdz·áñÍÝ»ñÇ, øÇÙdz·áñÍÝ»ñÇ I ÷áÕáó, øÇÙdz·áñÍÝ»ñÇ II ÷áÕáó,äéáßÛ³Ý, سñ·³ñÛ³Ý, سñ·³ñÛ³Ý Ýñµ³Ýóù, îÇ·ñ³ÝÛ³Ý, ÞÇñ³Ï³óÇ, ÞÇñ³Ï³óÇ Ýñµ., ´³ÃáõÙÇ, üǹ³ÛÇÝÝ»ñÇ 1-43, 2-58, I, II, III, IV, VII ïݳϳÛÇÝ ³í³ÝÝ»ñÁ, êå³Ý¹³ñÛ³Ý 1-59, 18-28 , ì³ñ¹³Ý³Ýó 1-03, 2-66, ì³ñ¹³Ý³Ýó Ýñµ., îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ 1-39, 2-16, ´³ÝÛá 1-7, 2-10, î»ñÛ³Ý 1-39, 2-16, ¶ñ. Èáõë³íáñÇãÇ 1-21, 2-32, ¶ñ. Èáõë³íáñÇãÇ Ýñµ., üñÇÏ 1-39, ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝÝ»ñÇ 1-43, ØáëÏáíÛ³Ý 1-23, 2-42, ȳ½Û³Ý 1-25, 2-43³, ÔáõϳëÛ³Ý 2-42, Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ 2,4, 6, 8, 10,2/1, ¾É»ÏïñáýÇϳódz, ¸³ñå³ëÇ ïݳÏÝ»ñ, ܳɵ³Ý¹Û³Ý ÷áÕáó, ܳɵ³Ý¹Û³Ý Ýñµ., ܳɵ³Ý¹Û³Ý ÷³ÏáõÕÇ:

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ä»ï³Ï³Ý ö³Ï ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  85

 


 

лé. 

(0322)23583

ՙՎանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա ՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374)322 20414,(+374)322440616

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2002,Մյասնւկյան17

Վեբ կայք` Vanpol.ru

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 138

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

   Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉիÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:

îÝoñ»Ý`Վ.Օհանյան

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 42310 Ù³ñ¹:

êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ Ñ»ïևÛ³É ÷áÕáóÝ»ñÁ`

Տիգրան Մեծ մինչև հրապարակ, Վարդանանց մինչև հրապարակ, Զորյան մինչև հրապարակ, Մյասնիկյան, Թումանյան. Զաքարյան, Լազյան, Մխ. Գոշ, Մխ. Հերացի, Ազատամարտիկներ. Ֆիդայիների մի մասը, Նժդեհ, Գր.Լուսավորիչ. Շիրվանզադե, Թատերական, Տպագրիչներ, Օրբելի, Լալվար, Կարբիշև, Բանակի, Միչուրին, Աբովյան, Բուսաբանական, Աղաբաբյան, Դպրոցի, Լոռվա, Կիլիկիա, Տաթևի, Մոսկովյան 52-70 շենքերը, Զինվորական ավան, Մայմեխի, Խորենացի 1գ, Աբեղյան, Ամիրյան, Այվազովսկի, Արաբկիր, Բարեկամության, Գայի, Դեմիրճյան, Երևանյան խճուղի, Զ.Անդրանիկի, Թամանցիների, Լագեր, Խնձորուտ, Խուդյակով,Կամո, Հակոբյան, Մուրացան, Նաիրի, Չուխաջյան, Ռոմանոս Մելիքյան, Սայաթ Նովա, Սասունցիներ փողոցները

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ՙՎանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա ՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 322 2 67 96, (0322) 2-69-91

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2012, ք.Վանաձոր Պարույր Սևակի 49

Վեբ կայք` vanpolik3.do.am

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 86

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉիÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:
îÝoñ»Ý` Ա.Եդոյան
    êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 26137 Ù³ñ¹:

êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ Ñ»ïևÛ³É ÷áÕáóÝ»ñÁ`

Սարոյան, Պարույր Սևակի, Ավետիսյան, Ծատուրյան, Աղայան, Մաշտոցի փող., Մաշտոցի նրբ., Սունդուկյան փող., Սունդուկյան նրբ., Ն. Ստեփանյան, Կուրղինյան փող., Կուրղինյան նրբ., Մուսայելյան, Աղյուսագործների, Շինարարների, Ուսանողական, Իսակովի, Կասյան փող, Կասյան նրբ., Ձեռժինսկի, Չերկասի, Լենինգրադյան, Իսահակյան նրբ., Իսահակյան փող., Դիմաց Ե թաղ, Րաֆֆու, Բանակի շենք, Բուլղարական տնակ, Նար-Դոս, Մարտի 8-ի փող., Ճավճավաձե, Նիզամի, Չապաևի փող., Չապաևի նրբ., Պարոնյան, ՀՊՃՀ տնակներ, Մանուշյան (Տավրոս) փող., Սուխումի , Համբարձումյան, Գրիբոյեդով, Կոմիտաս, Աճառյան, Հ. Էմին, Սարի թաղ.:

 

</

ՙՎանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 322 6 11 29

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2020,ք. Վանաձոր,Տարոն 2,ՔՇՀ,թիվ 10ա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 73

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

5.§ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 5 åáÉÇÏÉÇÝÇϳ¦ äö´À ¦

 

Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉ»ÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ: îÝօñ»Ý` Կ.Բաղդասարյան

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 23233 Ù³ñ¹:

êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ Ñ»ï»íÛ³É ÷áÕáóÝ»ñÁ` î³ñáÝ 4 µ»Éáéáõë³Ï³Ý Ïáï»çÝ»ñ, ´»Éáéáõë³Ï³Ý ¶1, ´1, ´2, ì2, 1-3, 5 36-9 , 29², 29´, 40, 42², 42´ ïݳϳÛÇÝ ³í³ÝÝ»ñÁ, î³ñáÝ-1-Ç 1,2,2²,3,4,5,6 ß»Ýù»ñÁ, î³ñáÝ-2 øÞÐ-4-Ç 1-57, 16-30 Ïáï»çÝ»ñÁ, î³ñáÝ2 øÞÐ-3 1-97ß»Ýù»ñÁ,î³ñáÝ3 øÞÐ-7 1-54-1-51 ß»Ýù»ñÁ, î³ñáÝ-3 ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ß»Ýù»ñ 11, 12, 13, î³ñáÝ-4 ²ÌÊ. ïݳÏÝ»ñ5,7,8,9,18,19, î³ñáÝ-4 ²ÌÊ. Ïáï»ç.1-11,12/1,2,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26-45, î³ñáÝ-4²ÌÊ. 1-8, 12,13,17,18,21-31, î³ñáÝ4´»É. 1-42, 8²,8´, 9², 9´, 12², 12´, 13², 13´, 19²´, 20²,´, 22²¦´, ܳñ»Ï³óÇ 2,4 ß»Ýù»ñÁ, 21,37,39,43,47, 1-6 ÷³Ï. 1-28 ïÝ»ñ, â³ñ»ÝóÇ 7 ß»Ýù»í 1-31 ïÝ»ñ, »íáëÛ³Ý 13², ´ ß»Ýù»ñÁ, ²¹³ÙÛ³Ý1-10 ïÝ»ñÁ, î³ñáÝ 4 øÞÐ2 53¶, 59¸, 60,61 ß»Ýù»ñÁ, î³ñáÝ-4 ØÆÜ. ¾Ý»ñ·á. 1, 3, 5,5²,5´, 14,15,16, î³ñáÝ -4꺴. 55-70, î²ñáÝ-4 Ø»ù. 1-7, 14²,´, ¶,¸,º,Ä,Æ,ì, 15-40, 41²,´,42-50, 51²,´,ì,¶,¸,º,Ä,¼,54-59, 59²,,´,60-63, î³íñáë-1-22 ÷áÕáóÝ»ñÁ, ²é³÷ÝÛ³ -13²,´ 1-38 ïÝ»ñ, È»éݳÛÇÝ1-60, ÞÇñ³ÏÇ Ë×. 74,60,56,58,66,28,30,1-18 ïݳÏÝ»ñÁ,êÇí³ß³Ï³Ý 1-26 àõÏñ. µ³Ý³í³Ý 1-28 µ³ñ³ù, æԷԿ-Ç ïݳÏÝ»ñ,, 1-6 µ³ñ³ù, øÇÙ. Ù³Ýñ³Ã»ÉÇ ïÝ³Ï 1-10 µ³ñ³ù, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÷áÕ. , ´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕáï³ 1-63, ´³Õñ³ÙÛ³Ý 1, 2Ýñµ., 80-11ïÝ»ñ, ê³ñÇ Â³Õ ïݳÏÝ»ñ

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ä»ï³Ï³Ý ö³Ï ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  73

 

   
   

 

 

 Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-06-05 17:45:28