Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Առողջապահական

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ

«Արեւածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+37493 823626

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1715, գ. Արեւածագ;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Նաիրա Դավիթավյան

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 1744 մարդ: Սպասարկում է Մղարթի, Կարմիր Աղեգի,, Ծաթերի, ԲՄԿ-ները /բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 

 

«Արեւաշողի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93 268681

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1807, գ. Արեւաշող;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Աստղիկ Սահակյան

 Սպասարկվող ազգաբնկչության թիվը` 2756 մարդ:

 

«Աքորու առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)253 6 04 96

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1716, գ.Աքորի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

 Տնօրեն` Աղունիկ Հակոբյան:

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 2676 մարդ: Սպասարկում է Կաճաճկուտի ԲՄԿ-ն /բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 

«Գուգարքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` Հեռ. (+374) 32252764

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2029,գ.Գուգարք,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 12

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

Առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Փառանձեմ Աղաջանյան: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 4975 մարդ: Սպասարկում է Գուգարք համայնքը

 

 

«Շահումյանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+ 374 322) 6-72-52

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ. Շահումյան

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Առեւտրային

 Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

 Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լուսւնե Բաղդասարյան Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 2441 մարդ: Սպասարկում է Շահումյան համայնքը

 

ՈՒռուտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն » ՊՈԱԿ

Հեռ.` (094) 123431

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1917 , գ.ՈՒռուտ;

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում:

Տնօրեն` Սիլվա Մարգարյան

Սպասարկվող ազգաբնկչության թիվը` 1955 մարդ: Սպասարկում է Սվերդլովի ԲՄԿ-ն /բուժակամանկաբարձական կետ/:

 Առողջության կենտրոն -ամբուլատորիաներ

ՙԱխթալայի առողջության կենտրոն՚ ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 91 2016 57, (+374)55 20 16 57

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1709; Ախթալա,Գնունու2;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 15

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 
 

   1. ²éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ 2.Þï³å  µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ՝ ընտանեկան բժշկի կողմից:
        îÝûñ»Ý` γñ»Ý ¶³éÝÇÏÇ ²½³ñÛ³Ý:
êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 3312 Ù³ñ¹:
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ Þ³ÙÉáõÕÇ, ´»Ý¹ÇÏÇ, Ü»ÕáóÇ. ø³ñÏá÷Ç, ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñӳϳÝ./:

 

 
 
 

 

   
   

ՙԹումանյանի առողջության կենտրոն՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` ( +374)93 625101

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1712, ք.Թումանյան

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

2.ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»Ýïñáݦ äö´À

 

²Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý »í ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:

îÝûñ»Ý` êï»÷³Ý ²ñï»ÙÇ ì³ñáëÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 2779 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ø³ñÇÝçÇ ´ØÎ-Ý /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï/:

 

 
 
 
 
 

ՙԼեռնապատի առողջության կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+3 74)93 683883, (+374)32268861

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2033, գ.Լեռնապատ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 

îÝûñ»Ý` ²ñ³ÛÇÏ øáã³ñÛ³Ý

 êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 2316 Ù³ñ¹:

 
 
 
 
 

ՙՃոճկանի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 55 959608

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Ճոճկան, 1723,

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

 îÝûñ»Ý` ܳÇñ³ üñáõݽÇÏÇ ¶ñÇ·áñÛ³Ý :

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 1859 Ù³ñ¹:

 

 
 
 
 
 

ՙՄարգահովիտի առողջության կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)322 67060

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2037, գ. Մարգահովիտ

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 17

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 

îÝûñ»Ý` Արամ  Նազարյան: êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ`5663 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏáõÙ ¿ üÇáÉ»ïáíáÛÇ, È»éÙáÝïáíáÛÇ, ²Ýï³é³ß»ÝÇ ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï»ñ/:

 

´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  17

 

   
   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

   
   

ՙՇնողի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 253 63750 , ( +374) 94105050

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1728,գ.Շնող

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 13

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 


 îÝûñ»Ý` лñÙÇÝ» ¾¹áõ³ñ¹Ç ²é³ù»ÉÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 4256 Ù³ñ¹:  êå³ë³ñÏում է Թեղուտի  ԲՄԿ

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ՀՈԱԿ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  13

 

гëó» 

  1728,  ·. ÞÝáÕ; ; 

лé. 

0253 63750 ,  094 105050

ՙՋրաշենի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93 286040 : (+374)55 286040

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1821, գ.Ջրաշեն

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 18

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 


îÝûñ»Ý` ²ñï³í³½¹ èáõµ»ÝÇ ÂáëáõÝÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 5665 Ù³ñ¹:  êå³ë³ñÏáõÙ ¿ Սարալանջի,  ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý կետեր./:

 

 
 
 
 
 

ՙՎահագնիի Մ.Քոչինյանի առողջության կենտրոն՚ ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)322 69561

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2040, գ.Վահագնի

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

îÝûñ»Ý` ²ßáï ê»ñ·»ÛÇ Ð³ÏáµÛ³Ý:

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 4438 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ñ³·Ý³ÓáñÇ, ºÕ»·ÝáõïÇ, Òáñ³·»ïÇ, Òáñ³·ÛáõÕÇ, ²Ýï³é³ÙáõïÇ, ¸»µ»¹Ç ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõųϳٳÝϳµ³ñÓ³Ï³Ý Ï»ï»ñ/:

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ՊՈԱԿ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  14

 

   
   

ՙՎարդաբլուրի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374)93348 748

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1921, ·. Վարդաբլուր;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային


îÝûñ»Ý` ²ñÙÇÝ» ê»ñÛáųÛÇ Ô³ñ³çÛ³Ý: êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 1643 Ù³ñ¹:

 

 
 
 
 

ՙՕձունի բժշկական ամբուլատորիա՚ՀՈԱԿ

Հեռ.` (+374 ) 25361700

Մանրամասն ↓

Հասցե` գ.Օձուն, 1731 (0253) 61700

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

²Ùµáõɳïáñ åáÉիÏլÇÝÇÏ³Ï³Ý »í ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ, Þï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ՝ ընտանեկան բժշկի կողմից:

îÝûñ»Ý` Անահիտ ՆալբանդÛ³Ý

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 5864 Ù³ñ¹: êå³ë³ñÏում է Հագվու, Այգեհատի, Արդվու, Ամոջի  ԲՄԿ-ները

 

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  27

 

 Առողջության կենտրոններ

«Դսեղի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 91760243 (+374)25362444

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1718, գ. Դսեղ;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 27

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

Ամբուլատոր պոլիկլինիկա: Առողջության առաջնային պահպանում: Հիվանդանոցային բուժօգնություն: Շտապօգնության ծառայություն: Ծննդաբերական: Ունի 10 մահճակալ:

Տնօրեն` Սուրիկ Սեյրանի Աբգարյան:

Սպասարկվող ազգաբնակրության թիվը` 5417 մարդ: Սպասարկում է Մարցի, Չկալովի, Լորուտի, Շամուտի, Ահնիձորի եվ Աթանի ԲՄԿ-ները /բուժակամանկաբարձական./:

 

«Մեծ Պառնիի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` ( +374 ) 255 6 1726

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1818,գ. Մեծ Պարնի;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 48

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

Ամբուլատոր պոլիկլինիկական եվ առողջության առաջնային պահպանում: Հիվանդանոցային բուժօգնություն: 1.Շտապօգնության ծառայություն: 2.Ընդհանուր պրոֆիլի 3. Ունի 10 մահճակալ:

Տնօրեն` Մարինե Լամբարյան: Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը` 12758 մարդ: Սպասարկում է Ծաղկաբերի, Խնկոյանի, Լուսաղբյուրի, Գեղասարի, Սարահարթի, Շիրակամուտի, Գոգարանի, Կաթնաջուրի, Սարալանջի Հարթագյուղի ԲՄԿ-ները/բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 

 

«Մեծավանի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 91360323 , (+374)254 94116

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2112, գ. Մեծավան;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

 

Ամբուլատոր պոլեկնինիկական եւ առողջության առաջնային պահպանում: 1 ծննդօգնություն. 2.Շտապօգնության ծառայություն:. Ունի 5 մահճակալ:

Տնօրեն` Ասյա Մեսրոպի Չոբանյան: Սպասարկվող ազգաբնակչությունը` 5727 մարդ: Սպասարկում է Ձյունաշողի, եվ Պաղաղբյուրրի ԲՄԿ-ները /բուժակամանկաբարձական կետեր/:

 

 Արյան փոխներարկման կայան

Լոռու մարզային արյան փոխներարկման կայան

Հեռ.` (+374) 32243053

Մանրամասն ↓

Հասցե` Բանակի 8-ա, 377200;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Լոռու մարզային արյան փոխներարկման կայան

 

    Èáéáõ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 1  արյան փոխներարկման կայան

 

§Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ արյան փոխներարկման կայան¦ ö´À

 

 

 

 

 

§Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ արյան փոխներարկման կայան ¦ ö´À

 

    îÝûñ»Ý` Սուսաննա   Աղաբեկյան

ÀÝÏ»ñáõÃ۳ݠ  ÏáÕÙÇó   Çñ³Ï³Ý³óíáÕ  Ó»éݳñϳïÇñ³Ï³Ý   ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý՝

  • ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý ·Íáí ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ (³ñÛ³Ý ¨ Ýñ³ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ëï³Ý¹³ñï ßÇ×áõÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ,  ³Ýíï³Ý· ³ñÛ³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, Èáéáõ Ù³ñ½Ç ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ);
  • سñ½áõÙ ·áñÍáÕ ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Ï»ï»ñÇ Ï³¹ñ»ñÇÝ Ù»Ãá¹³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý óáõó³µ»ñáõÙ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ï»ÕáõÙ áõëáõóáõÙ;
  • äɳ½Ù³ý»ñ»½Ç ϳï³ñáõÙ  ÇÝãå»ë åɳ½Ù³ÛÇ ëï³óÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É µáõÅÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:


êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ:

 

 
 
 
 
 
 

 

 Բժշկական կենտրոններ

ՙԱլավերդու բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` (+374)25323312

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1702,ք.Ալավերդի Սայաթ-նովա 20

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 169

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

   Իրականացնում է՝  È³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ` 1. ûñ³å»íïÇÏ, 2. íÇñ³µáõųϳÝ, 3.Ù³ÝϳµáõųϳÝ, 4. ï³ñ³÷áËÇÏ,    5.Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý,  6. ßï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ 60 Ù³Ñ׳ϳÉ:
    îÝoñ»Ý êï»÷³Ý ØáëÇÝÛ³Ý
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ݳËÏÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 31 ѳٳÛÝùÝ»ñ`
²Ëóɳ, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, Þ³ÙÉáõÕ, ²Ã³Ý, ²ÑÝÇÓáñ, ²Û·»Ñ³ï, ²ñ¹íÇ, ²ñ»õ³Í³·, ²ùáñÇ, ¸ë»Õ, »Õáõï, Èáñáõï, ̳ûñ, ̳Õϳ߳ï, γ׳×Ïáõï, γñÙÇñ ²Õ»·Ç, г·íÇ, гÕå³ï, Öá×ϳÝ, سñó, Ø»Í ²ÛñáõÙ, ØÕ³ñÃ, Ü»Õáó, Þ³Ùáõï, ÞÝáÕ, âϳÉáí, æÇÉǽ³, ø³ñÏá÷, ø³ñÇÝç, úÓáõÝ£

 êå³ë³ñÏվող բնակչության թիվը՝ 19131 մարդ

 
 
 
 
 

ՙՍպիտակի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` ( +374)25522308

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Սպիտակ,նորվեգական թաղամաս,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 192

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

   Իրականացնում է՝  È³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ`
1. ûñ³å»õïÇÏ
2.. ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý
3. íÇñ³µáõųϳÝ
4. Ù³Ýϳµ³ñÓ³-·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
5. Ù³ÝϳϳÝ
6. ÇÝý»ÏóÇáÝ 

7. ßï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ
    àõÝÇ 60 Ù³Ñ׳ϳÉ:
îÝûñ»Ý` ²ñë»Ý êÛáÙÇÏÇ ØÏñïãÛ³Ý
   êå³ë³ñÏ
վող բնակչության թիվը՝ 18293  մարդ
կազմում գործում են  Þ»Ý³í³Ý, Ôáõñë³ÉÇի, Üáñ ʳã³Ï³åի, Ôáõñë³ÉÇի, ø³ñ³Óáñի ԲՄԿ-ները

    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ êåÇï³Ï ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ êåÇï³ÏÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 20 ѳٳÛÝùÝ»ñի` ²ñ»õ³ßáÕ, ¶»Õ³ë³ñ, ¶á·³ñ³Ý, È»éݳÝóù, È»éݳí³Ý, Èáõë³ÕµÛáõñ, ÊÝÏáÛ³Ý, ̳Õϳµ»ñ, γÃݳçáõñ, гñó·ÛáõÕ, Ôáõñë³ÉÇ, Ø»Í ä³ñÝÇ, Üáñ ʳã³Ï³å, ޻ݳí³Ý, ÞÇñ³Ï³Ùáõï, æñ³ß»Ý, ê³ñ³É³Ýç, ê³ñ³Ñ³ñÃ, ê³ñ³Ù»ç, ø³ñ³Óáñ շտապ բուժօգնության ծառայությունը £

 

 
 
 
 
 

ՙՍտեփանավանի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` ( +374)25622228

Մանրամասն ↓

Հասցե` 1901ք.Ստեփանավան Սուրբ Վարդանի 1

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 192

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

§êï»÷³Ý³í³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»Ýïñáݦ ö´À

 

   Իրականացնում է՝ ȳÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ`  1.ûñ³åևïÇÏ, 2. ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý, 3. ëñï³µ³Ý³Ï³Ý, 4. íÇñ³µáõųϳÝ, 5. Ù³ÝÏ³Ï³Ý ,6. ÇÝý»ÏóÇáÝ, 7. Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý,  8.Þï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ 60 Ù³Ñ׳ϳÉ:
    îÝáñ»Ý`  թափուր է,ժ/պ 
ì³ÉÇÏá ê»ÙÛáÝÇ â³É³µ³Ý

êå³ë³ñÏվող բնակչության թիվը՝ 260002 մարդ
    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ êï»÷³Ý³í³Ý ù³Õ³ùÁ,  

կազմում գործում են ՝  

Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգառի, Ամրակիցի, Արմանիսի, Լոռի Բերդի,Բովաձորի, Լեջանի, Ուրասարի, Կաթնաղբյուրի ԲՄԿ-ները

Իրականացնում է êï»÷³Ý³í³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ  ѳٳÛÝùÝ»ñի շտապ բուժօգնության ծառայությունը՝
²·³ñ³Ï,  ´áí³Óáñ, ¶³ñ·³é, ¶Ûáõɳ·³ñ³Ï, È»ç³Ý, , ÎáÕ»ë, ÎáõñóÝ, Ðáµ³ñÓÇ, ÐáíݳݳÓáñ, Ú³Õ¹³Ý, äáõßÏÇÝá, êí»ñ¹Éáí, ì³ñ¹³µÉáõñ, àõñ³ë³ñ, àõéáõï:

 

 
 
 
 
 

 

ՙՎանաձորի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` . (+374)32220286,

Մանրամասն ↓

Հասցե` Բանակի 8;2002

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 428

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

1.§ì³Ý³ÓáñÇ բժշկական կենտրոն¦ ö´À

 

   Իրականացնում է՝  È³ÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ` 1. íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý 2. Ù³Ýϳµ³ñÓ³-·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý, 3. Ù³ÝÏ³Ï³Ý íÇñ³µáõųϳÝ, 4. Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëáÙ³տÇÏ ,5. áõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý,   6. թերապևտիկ, 7.ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý, 8.ëñï³µ³Ý³Ï³Ý 9.³ÏݳµáõųϳÝ, 10. քիթ-կոկորդ-ականջաբան³Ï³Ý, 11.հեմոդիալիզ, 12.Þï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ:
àõÝÇ 190 Ù³Ñ׳ϳÉ:
îÝûñ»Ý
ի ժամանակավոր պաշտոնակատար`    Ø³ñ·³ñÛ³Ý ØÑ»ñ
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 22 ѳٳÛÝùÝ»ñÁ`
²½Ýí³Óáñ, ²Ýï³é³Ùáõï, ²Ýï³é³ß»Ý, ²ñçáõï, ´³½áõÙ, ¶áõ·³ñù, ¸³ñå³ë, ¸»µ»¹, ºÕ»·Ýáõï, È»ñÙáÝïáíá, È»éݳå³ï, гɳí³ñ, Òáñ³·»ï³í³Ý, Òáñ³·ÛáõÕ, سñ·³ÑáíÇï, Þ³ÑáõÙÛ³Ý, ì³Ñ³·Ý³Óáñ, ì³Ñ³·ÝÇ, ö³Ùµ³Ï, ø³ñ³µ»ñ¹, üÇáÉ»ïáíá:

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ö³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ   428 մարդ

 

   
   

ՙՏաշիրի բժշկական կենտրոն՚ՓԲԸ

Հեռ.` (+374)25422116

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2103,ք.Տաշիր Գրիբոյեդովի 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 123

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

   Իրականացնում է՝ ȳÛÝ åñáýÇÉÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ՝ 

1. . íÇñ³µáõųϳÝ
2. Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
3 ûñ³å»íïÇÏ
4  Ù³ÝϳϳÝ-ÇÝý»ÏóÇáÝ,

5.Þï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ  ¨ ³Ùµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:
    àõÝÇ 40 Ù³Ñ׳ϳÉ:
îÝûñ»Ý`  ժ/պ Գեորգի Իլոյան
   
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ î³ßÇñ ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ î³ßÇñÇ 19 ѳٳÛùÝ»ñ` êå³ë³ñÏ
վող բնակչության թիվը՝ 19835  մարդ

Կազմում գործում են ՝²å³í»Ý, ²ñÍÝÇ, ´É³·á¹³ñÝáÛ», ¸³ßï³¹»Ù, È»éݳÑáíÇï, γÃݳé³ï, ÒÛáõݳßáÕ, Òáñ³Ùáõï, Ø»¹áíϳ, ػͳí³Ý, Ø»Õí³ÑáíÇï, ØÇ˳ÛÉáíϳ, Üáíáë»Éóáíá, Üáñ³ß»Ý, ä³Õ³ÕµÛáõñ, ä»ïñáíϳ, äñÇíáÉÝáÛ», ê³ñ³ïáíϳ, ê³ñã³å»ï համայնքների ԲՄԿ-ները£

 

 
 
 
 
 Դիսպանսերներ

ՙԼոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374)32220188

Մանրամասն ↓

Հասցե` 200,2 ք. Վանաձոր,Նժդեհի 57;

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 41

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

    Èáéáõ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 1 ¹Çëå³Ýë»ñ, (Ù³Ñ׳ϳÉÝ»ñÇ ÃÇíÁª 35)

 

§Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ñá·»ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ¦ äö´À

 

 

§Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ñá·»ÝÛ³ñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ¦ äö´À

 

    îÝûñ»Ý` ¶³Û³Ý» ê»Ûñ³ÝÇ ø³É³Ýóñ۳ݠ 

    Ðá·»Ï³Ý ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µáõÅáõÙ »í ÑëÏáõÙ`
1. Ñá·»µáõųϳÝ:
       àõÝÇ 35 Ù³Ñ׳ϳÉ:
   
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ:

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ä»ï³Ï³Ý ö³Ï ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  41

 

   
   Հիվանդանոցներ

ՙՎանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 32228604

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2012, Վանաձոր Պ.Սեւակի51

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 50

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 

 

    ÆÝý»ÏóÇáÝ և տուբերկուլյոզային  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉáõÙ »í µáõÅáõÙ`

Բաժանմունքները՝


1. ٻͳѳë³ÏÝ»ñÇ
2. Ù³ÝϳϳÝ

3.
հակապալարախտային


    àõÝÇ 45 Ù³Ñ׳ϳÉ:


îÝûñ»Ý ` èà´ºðî ÐàìвÜܺêÆ âÆÈÆܶ²ðÚ²Ü
    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÝ áõ ݳËÏÇÝ ¶áõ·³ñùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 22 ѳٳÛÝùÝ»ñÁ` ²½Ýí³Óáñ, ²Ýï³é³Ùáõï, ²Ýï³é³ß»Ý, ²ñçáõï, ´³½áõÙ, ¶áõ·³ñù, ¸³ñå³ë, ¸»µ»¹, ºÕ»·Ýáõï, È»ñÙáÝïáíá, È»éݳå³ï, гɳí³ñ, Òáñ³·»ï³í³Ý, Òáñ³·ÛáõÕ, سñ·³ÑáíÇï, Þ³ÑáõÙÛ³Ý, ì³Ñ³·Ý³Óáñ, ì³Ñ³·ÝÇ, ö³Ùµ³Ï, ø³ñ³µ»ñ¹, üÇáÉ»ïáíá:

 

 
 
 

 

гëó» 

 2012, ì³Ý³Óáñ ä. ê»í³ÏÇ 51;  

лé. 

(0322) 28604Պոլիկլինիկաներ

ՙԳուգարք կենտրոնական պոլիկլինիկա՚ ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374)32223583

Մանրամասն ↓

Հասցե` Բաթումի 13

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 85

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

«¶áõ·³ñù λÝïñáÝ³Ï³Ý åáÉÇÏÉÇÝÇϳ» äö´À

 

   Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉ»ÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:
îÝûñ»Ý`  ժ/պ سñÇÝ» ²Ñ³ñáÝÇ êÇÙáÝÛ³Ý
    êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 22512 Ù³ñ¹: 
êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ´³½áõÙÇ, ²½Ýí³ÓáñÇ, ²ñçáõïÇ, ö³Ùµ³ÏÇ, ¸³ñå³ëÇ ´ØÎ-Ý»ñÁ /µáõÅ³Ï Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý Ï»ï/, ÇÝãå»ë ݳ»õ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ È³Ýç³ÛÇÝ, øÇÙdz·áñÍÝ»ñÇ, øÇÙdz·áñÍÝ»ñÇ I ÷áÕáó, øÇÙdz·áñÍÝ»ñÇ II ÷áÕáó,äéáßÛ³Ý, سñ·³ñÛ³Ý, سñ·³ñÛ³Ý Ýñµ³Ýóù, îÇ·ñ³ÝÛ³Ý, ÞÇñ³Ï³óÇ, ÞÇñ³Ï³óÇ Ýñµ., ´³ÃáõÙÇ, üǹ³ÛÇÝÝ»ñÇ 1-43, 2-58, I, II, III, IV, VII ïݳϳÛÇÝ ³í³ÝÝ»ñÁ, êå³Ý¹³ñÛ³Ý 1-59, 18-28 , ì³ñ¹³Ý³Ýó 1-03, 2-66, ì³ñ¹³Ý³Ýó Ýñµ., îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ 1-39, 2-16, ´³ÝÛá 1-7, 2-10, î»ñÛ³Ý 1-39, 2-16, ¶ñ. Èáõë³íáñÇãÇ 1-21, 2-32, ¶ñ. Èáõë³íáñÇãÇ Ýñµ., üñÇÏ 1-39, ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝÝ»ñÇ 1-43, ØáëÏáíÛ³Ý 1-23, 2-42, ȳ½Û³Ý 1-25, 2-43³, ÔáõϳëÛ³Ý 2-42, Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ 2,4, 6, 8, 10,2/1, ¾É»ÏïñáýÇϳódz, ¸³ñå³ëÇ ïݳÏÝ»ñ, ܳɵ³Ý¹Û³Ý ÷áÕáó, ܳɵ³Ý¹Û³Ý Ýñµ., ܳɵ³Ý¹Û³Ý ÷³ÏáõÕÇ:

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ä»ï³Ï³Ý ö³Ï ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  85

 


 

лé. 

(0322)23583

ՙՎանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա ՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374)322 20414,(+374)32244350

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2002,Մյասնւկյան17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 149

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

 
 

   Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:
îÝoñ»Ý` ժ/պ êÇÉí³ àõݳÝÇ Ü³½³ñÛ³Ý:
    êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 43285 Ù³ñ¹:
    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ Ñ»ï»íÛ³É ÷áÕáóÝ»ñÁ`
¶ñ. Èáõë³íáñÇã 27-56, ØáëÏáíÛ³Ý 2-60, Êáñ»Ý³óÇ 1·,7, ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý 1-76, ØËÇóñ ¶áß 7, ȳ½Û³Ý 31, 33, 35, 37, 45, 50-64, 32-48, Ýñµ., ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ³ï»ñ³Ï³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ 22-79, ÞÇñí³Ý½³¹» 1-24, ÜŹ»ÑÇ 1-7, 11, 8, 10, 12 , ì³ñ¹³Ý³Ýó 19, 27, 31, 35, 43, 43/1, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 122, 114, 116, 120, 102, 106, ¼³ù³ñÛ³Ý, лñ³óÇ, ÐáÏï»Ùµ»ñÛ³Ý, êå³Ý¹³ñÛ³Ý 61, ²µáíÛ³Ý , γÉÇÝÇÝÇ, ´³Ý³ÏÇ 1-39, î³Ã»íÇ, Èáéí³, ϳñµÇß»íÇ, ØÇãáõñÇÝÇ, ì³Ý³Óáñ, ȳÉí³ñ, ÎÇÉÇÏdz, ´áõë³µ³Ý³Ï³Ý,
¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ, гÏᵠгÏáµÛ³Ý, ê³Û³Ã-Üáí³, γÙá, èáÙ³Ýáë Ø»ÉÇùÛ³Ý, ²Ûí³½áíëÏÇ, ²ñ³µÏÇñ 8,9, êï³¹ÇáÝ, ºñ»í³ÝÛ³Ý Ë×áõÕÇ, ³ٳÝóÇÝ»ñÇ, ܳÇñÇ, ²µ»ÕÛ³Ý, Êáõ¹Û³Ïáí, ¶³Û, ´³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ, ¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×Û³Ý, ²ÙÇñÛ³Ý, âáõ˳çÛ³Ý, âáõ˳çÛ³Ý Ýñµ., ÊÝÓáñáõï, ê³ëáõÝóÇÝ»ñ:

 

 
 
 
 
 

ՙՎանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա ՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 322 2 67 96

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2012, Վանաձոր Պ.Սեւակի 49

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 91

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

3. «ՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙՙì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 3 åáÉÇÏÉÇÝÇϳ» äö´À

 

   Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉ»ÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ:
îÝoñ»Ý`  ժ/պ Üí³ñ¹ È»íáÝÇ øáã³ñÛ³Ý:
    êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 28551 Ù³ñ¹:
    êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ Ñ»ï»íÛ³É ÷áÕáóÝ»ñÁ` ܳñ-¸áë, Üǽ³ÙÇ, â»ñÝÇß»íëÏÇ, Øé³íÛ³Ý, ÎáÙÇï³ë, ²Õ³Û³Ý, î³íñáë, ÎÝáõÝÛ³Ýó, Ö³í׳í³Ó», سñïÇ 8-Á, سßïáó, É»ÝÇÝ·ñ³¹Û³Ý, ²ÕÛáõë³·áñÍÝ»ñÇ, êáõݹáõÏÛ³Ý, ð³ýýÇ, Ü»ñëÇëÛ³Ý, Øáõë³»ÉÛ³Ý, ä³ñáÝÛ³Ý, ÎáõñÕÇÝÛ³Ý, γëÛ³Ý, â³å³»í, Ò»ñÅÇÝëÏÇ, Ü. êï»÷³ÝÛ³Ý, àõë³ÝáճϳÝ, ÞÇݳñ³ñÝ»ñ, Úáõµ»Ï³, êáõËáõÙÇ, ²í»ïÇëÛ³Ý, ̳ïáõñÛ³Ý, ä. ê»í³ÏÇ, ²Ã³ñµ»ÏÛ³Ý, â»ñϳëÇ, ¶ñǵáÛ»¹áíÇ, èáõëóíÇ, Æë³Ñ³ÏÛ³Ý, ´áõÉÕ³ñ³Ï³Ý ïݳϳÛÇÝ ³í³ÝÁ, ¾É. ó³ÝóÇ ïݳÏÝ»ñÁ:

 

 

ՙՎանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա՚ՊՓԲԸ

Հեռ.` (+374) 322 6 11 29

Մանրամասն ↓

Հասցե` 2020,ք. Վանաձոր,Տարոն 2,ՔՇՀ,թիվ 10ա

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 73

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Իրավաբանական տեսակը` առեւտրային

5.§ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 5 åáÉÇÏÉÇÝÇϳ¦ äö´À ¦

 

Իրականացնում է աÙµáõɳïáñ åáÉ»ÏÝÇÝÇÏ³Ï³Ý և ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³é³çݳÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ: îÝáñ»Ý` ¼»ÙýÇñ³ ²Ýáõß³í³ÝÇ Ø³ñ·³ñÛ³Ý:

êå³ë³ñÏíáÕ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ` 23233 Ù³ñ¹:

êå³ë³ñÏáõÙ ¿ ì³Ý³ÓáñÇ Ñ»ï»íÛ³É ÷áÕáóÝ»ñÁ` î³ñáÝ 4 µ»Éáéáõë³Ï³Ý Ïáï»çÝ»ñ, ´»Éáéáõë³Ï³Ý ¶1, ´1, ´2, ì2, 1-3, 5 36-9 , 29², 29´, 40, 42², 42´ ïݳϳÛÇÝ ³í³ÝÝ»ñÁ, î³ñáÝ-1-Ç 1,2,2²,3,4,5,6 ß»Ýù»ñÁ, î³ñáÝ-2 øÞÐ-4-Ç 1-57, 16-30 Ïáï»çÝ»ñÁ, î³ñáÝ2 øÞÐ-3 1-97ß»Ýù»ñÁ,î³ñáÝ3 øÞÐ-7 1-54-1-51 ß»Ýù»ñÁ, î³ñáÝ-3 ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ß»Ýù»ñ 11, 12, 13, î³ñáÝ-4 ²ÌÊ. ïݳÏÝ»ñ5,7,8,9,18,19, î³ñáÝ-4 ²ÌÊ. Ïáï»ç.1-11,12/1,2,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26-45, î³ñáÝ-4²ÌÊ. 1-8, 12,13,17,18,21-31, î³ñáÝ4´»É. 1-42, 8²,8´, 9², 9´, 12², 12´, 13², 13´, 19²´, 20²,´, 22²¦´, ܳñ»Ï³óÇ 2,4 ß»Ýù»ñÁ, 21,37,39,43,47, 1-6 ÷³Ï. 1-28 ïÝ»ñ, â³ñ»ÝóÇ 7 ß»Ýù»í 1-31 ïÝ»ñ, »íáëÛ³Ý 13², ´ ß»Ýù»ñÁ, ²¹³ÙÛ³Ý1-10 ïÝ»ñÁ, î³ñáÝ 4 øÞÐ2 53¶, 59¸, 60,61 ß»Ýù»ñÁ, î³ñáÝ-4 ØÆÜ. ¾Ý»ñ·á. 1, 3, 5,5²,5´, 14,15,16, î³ñáÝ -4꺴. 55-70, î²ñáÝ-4 Ø»ù. 1-7, 14²,´, ¶,¸,º,Ä,Æ,ì, 15-40, 41²,´,42-50, 51²,´,ì,¶,¸,º,Ä,¼,54-59, 59²,,´,60-63, î³íñáë-1-22 ÷áÕáóÝ»ñÁ, ²é³÷ÝÛ³ -13²,´ 1-38 ïÝ»ñ, È»éݳÛÇÝ1-60, ÞÇñ³ÏÇ Ë×. 74,60,56,58,66,28,30,1-18 ïݳÏÝ»ñÁ,êÇí³ß³Ï³Ý 1-26 àõÏñ. µ³Ý³í³Ý 1-28 µ³ñ³ù, æԷԿ-Ç ïݳÏÝ»ñ,, 1-6 µ³ñ³ù, øÇÙ. Ù³Ýñ³Ã»ÉÇ ïÝ³Ï 1-10 µ³ñ³ù, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÷áÕ. , ´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕáï³ 1-63, ´³Õñ³ÙÛ³Ý 1, 2Ýñµ., 80-11ïÝ»ñ, ê³ñÇ Â³Õ ïݳÏÝ»ñ

 

γ½Ù³Ï»ñå³-Çñ³í³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ä»ï³Ï³Ý ö³Ï ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ  ³é»õïñ³ÛÇÝ

²ß˳ïáÕÝ»ñ  73

 

   
   

 

 

 Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-11-21 17:36:06