Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Սոցիալական

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկասոցիալական փորձաքննության» գործակալության Լոռու մարզային բժշկա-սոցիալական հանձնաժողով

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկա-սոցիալական փորձաքննության» գործակալության Լոռու թիվ 4 ԲՍՓՀ

Հեռ.` (060) 65-28-39 (Վանաձոր),(060) 65-28-40 (Սպիտակ),099441595

Մանրամասն ↓

Հասցե` Նժդեհի 14; Վանաձոր; դասիչ` 2000

Ֆաքս` (+374)99441595 (Ստեփանավան և Տաշիր)

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Նախագահ՝ Լ.Հաջյան

Սպասարկում է Վանաձորի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանները:

 

 

 

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկա-սոցիալական փորձաքննության» գործակալության Լոռու թիվ 6 ԲՍՓՀ

Հեռ.` (060) 652872,099065463

Մանրամասն ↓

Աշխատողներ` 9

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (համայնքային) ոչ առևտրային կազմակերպություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 

Նախագահ՝ թափուր է

Սպասարկում է Ալավերդու տարածաշրջանը

 

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «ՀՀ զբաղվածության ծառայության» գործակալության տարածքային կենտրոններ

1. Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (060) 652780 ,(060) 652778

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, 2001, Գ. Նժդեհի 14

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Պետ Ա. Առաքելյան

Սսպասարկում է Վանաձոր քաղաքն ու  Գուգարքի տարածաշրջանի 21 գյուղական համայնքները` Ազնվաձոր, Անտառամուտ, Անտառաշեն, Արջուտ, Բազում, Գուգարք, Դարպաս, Դեբեդ, Եղեգնուտ, Լերմոնտովո, Լեռնապատ, Հալավար, Ձորագետ, Ձորագյուղ, Մարգահովիտ, Շահումյան, Վահագնաձոր, Վահագնի, Փամբակ, Քարաբերդ, Ֆիոլետովո:

Աշխատանք փնտրողների թիվը՝                             4283

Գործազուրկների թիվ՝                                  4139

 

Աշխատանքի տեղավորվածների թիվը           456

2. Սպիտակի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (+ 060) 652784,(+ 060) 652785

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Սպիտակ 1801, Շահումյան 17

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ՝Գ.Ստեփանյան

 Սպիտակ քաղաքն ու Սպիտակի տարածաշրջանի 21 գյուղական համայնքները` Արևաշող, Գեղասար, Գոգարան, Լեռնանցք, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր ,Կաթնաջուր, Հարթագյուղ, Ղուրսալի, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր:

 

3. Թումանյանի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (060) 65-27-82, (060) 65-27-83

Մանրամասն ↓

Հասցե` Երևանյան 5, ք.Ալավերդի; ինդեքս՝ 1701

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Պետ Ն. Անտաշյան

Կենտրոնը Սպասարկում է Թումանյանի տարածաշրջանի Ալավերդի /Ակներ, Աքորի, Ծաղկաշատ, Կաճաճկուտ, Հաղպատ, Ջիլիզա/, Ախթալա /գ. Ախթալա, Բենդիկ, Ճոճկան,Մեծ Այրում, Փոքր Այրում,Շամլուղ, Նեղոց/, Թումանյան /Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց, Շամուտ, Քարինջ/ և Շնող /Թեղուտ, Քարկոփ/, Օձուն  /Ամոջ, Այգեհատ, Արդվի, ԱրևածագԾաթեր, Կարմիր Աղեգի, Հագվի, Մղարթ/, Դսեղ ու Չկալով համայնքները:

 

4. Ստեփանավանի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (060) 652786, (060) 652787

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ստեփանավան; դասիչ՝ 1901, Նժդեհի 10ա,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ` Մ.Գրիգորյան

Սպասարկում է Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ստեփանավան /Արմանիս,Կաթնաղբյուր, Ուրասար/, Գյուլագարակ /ԱմրակիցԳարգառ, Կուրթան, Հոբարձի, Պուշկինո, Վարդաբլուր/ և Լոռի Բերդ /Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ/ համայնքները:

 

 

  

 

5. Տաշիրի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (+ 060) 652788,(+ 060) 652789

Մանրամասն ↓

Հասցե` Տաշիր, դասիչ՝ 2101, Ջահուկյան 5 /քաղաքապետարանի շենք/

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 3

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Պետ Ա. Ալեքսանյան

Սպասարկում է Տաշիրի տարածաշրջանի Տաշիր/Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Կրուգլայա-Շիշկա, Մեղվահովիտ, Նորամուրտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա, Գետավան/, Մեծավան /Ձյունաշող, Միխայելովկա, Պաղաղբյուր/, Սարչապետ /Ապավեն, Արծնի,  Ձորամուտ,  Գոգավան, Պետրովկա, Պրիվոլնոյե,  Նորաշեն/ համայնքները:

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովագրության պետական ծառայության տարածքային բաժիններ /ՀՀ ՍԱՊԾ/

1.ՀՀ ՍԱՊԾ-ի Վանաձորի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+060)654098,(+060)654651

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, 2001, Նժդեհի 14

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Հիմնադրամ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ Ա. Փոթինյան

 

Պետական կենսաթոշակային ապահովության հիմքերն են՝ համապատասխան կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, հաշմանդամ դառնալը, ընտանիքի անաշխատունակ անդամների համար՝ կերակրողի մահը, իսկ առանձին մասնագիտությունների աշխատողների համար՝ որոշակի պայմաններում կատարած աշխատանքային գործունեությունը:
Սահմանված են պետական կենսաթոշակների հետևյալ տեսակները՝ աշխատանքային /այդ թվում՝ տարիքային, արտոնյալ պայմաններով տարիքային, երկարամյա ծառայության, մասնակի, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/ և սոցիալական /այդ թվում՝ ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/:
Սպասարկում է Վանաձոր քաղաքն եվ Գուգարքի տարածաշրջանի 20 գյուղական համայնքներ` Ազնվաձոր, Անտառամուտ, Անտառաշեն, Արջուտ, Բազում, Գուգարք, Դարպաս, Դեբեդ, Եղեգնուտ, Լերմոնտովո, Լեռնապատ, Հալավար, Ձորագյուղ, Ձորագետավան, Մարգահովիտ ,Շահումյան, Վահագնաձոր, Վահագնի, Փամբակ, Քարաբերդ, Ֆիոլետովո:
Կենսաթոշակ ստացողներ 24878
Հաշմանդամներ 8352
Մանկուց հաշմանդամ 319
Կերակրողը կորցրածին 1065

 

 

2.ՀՀ ՍԱՊԾ-ի Սպիտակի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+ 060) 654099/671

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Սպիտակ, 1801, Խնկոյան 30

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Հիմնադրամ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Պետ Ս. Խոյեցյան

Պետական կենսաթոշակային ապահովության հիմքերն են՝ համապատասխան կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, հաշմանդամ դառնալը, ընտանիքի անաշխատունակ անդամների համար՝ կերակրողի մահը, իսկ առանձին մասնագիտությունների աշխատողների համար՝ որոշակի պայմաններում կատարած աշխատանքային գործունեությունը:

Սահմանված են պետական կենսաթոշակների հետևյալ տեսակները՝ աշխատանքային /այդ թվում՝ տարիքային, արտոնյալ պայմաններով տարիքային, երկարամյա ծառայության, մասնակի, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/ և սոցիալական /այդ թվում՝ ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/:

Սպասարկում է Սպիտակի տարածաշրջանի Սպիտակ, Արևաշող, Գեղասար, Գոգարան, Լեռնանցք, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր, Հարթագյուղ, Ղուրսալի, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր համայնքները:

 

 

3. ՀՀ ՍԱՊԾ-ի Ստեփանավանի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+ 060) 654099/681

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ստեփանավան, 1901, Գ. Նժդեհի 10

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Հիմնադրամ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Պետ `Է.Թորոսյան

 Պետական կենսաթոշակային ապահովության հիմքերն են՝ համապատասխան կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, հաշմանդամ դառնալը, ընտանիքի անաշխատունակ անդամների համար՝ կերակրողի մահը, իսկ առանձին մասնագիտությունների աշխատողների համար՝ որոշակի պայմաններում կատարած աշխատանքային գործունեությունը:
Սահմանված են պետական կենսաթոշակների հետևյալ տեսակները՝ աշխատանքային /այդ թվում՝ տարիքային, արտոնյալ պայմաններով տարիքային, երկարամյա ծառայության, մասնակի, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/ և սոցիալական /այդ թվում՝ ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/:
Սպասարկում է Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ստեփանավան /Արմանիս,Կաթնաղբյուր, Ուրասար/, Գյուլագարակ /Ամրակից, Գարգառ, Կուրթան, Հոբարձի, Պուշկինո, Վարդաբլուր/ և Լոռի Բերդ /Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ/ համայնքները:

Կենսաթոշակ ստացողներ 5878
Հաշմանդամներ 2176
Մանկուց հաշմանդամ 98
Կերակրողը կորցրածին 211

 

 

4. ՀՀ ՍԱՊԾ-ի Թումանյանի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+ 060) 654099/661

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ալավերդի 1701, Սայաթ-Նովա 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 10

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Հիմնադրամ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ Ա. Մելիքսեթյան

 

Պետական կենսաթոշակային ապահովության հիմքերն են՝ համապատասխան կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, հաշմանդամ դառնալը, ընտանիքի անաշխատունակ անդամների համար՝ կերակրողի մահը, իսկ առանձին մասնագիտությունների աշխատողների համար՝ որոշակի պայմաններում կատարած աշխատանքային գործունեությունը:
Սահմանված են պետական կենսաթոշակների հետևյալ տեսակները՝ աշխատանքային /այդ թվում՝ տարիքային, արտոնյալ պայմաններով տարիքային, երկարամյա ծառայության, մասնակի, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/ և սոցիալական /այդ թվում՝ ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/:
Սպասարկում է Թումանյանի տարածաշրջանի Ալավերդի /Ակներ, Աքորի, Ծաղկաշատ, Կաճաճկուտ, Հաղպատ, Ջիլիզա/, Ախթալա /գ. Ախթալա, Բենդիկ, Ճոճկան,Մեծ Այրում, Փոքր Այրում,Շամլուղ, Նեղոց/, Թումանյան /Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց, Շամուտ, Քարինջ/ և Շնող /Թեղուտ, Քարկոփ/, Օձուն /Ամոջ, Այգեհատ, Արդվի, Արևածագ, Ծաթեր, Կարմիր Աղեգի, Հագվի, Մղարթ/, Դսեղ ու Չկալով համայնքները:

Կենսաթոշակ ստացողներ 8874
Հաշմանդամներ 2685
Մանկուց հաշմանդամ 134
Կերակրողը կորցրածին 333
 

 

5.ՀՀ ՍԱՊԾ-ի Տաշիրի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+ 060) 654099/691

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Տաշիր, 1801, Ջահուկյան փողոց

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 7

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Հիմնադրամ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ Կ. Բաղդասարյան

 

Պետական կենսաթոշակային ապահովության հիմքերն են՝ համապատասխան կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, հաշմանդամ դառնալը, ընտանիքի անաշխատունակ անդամների համար՝ կերակրողի մահը, իսկ առանձին մասնագիտությունների աշխատողների համար՝ որոշակի պայմաններում կատարած աշխատանքային գործունեությունը:
Սահմանված են պետական կենսաթոշակների հետևյալ տեսակները՝ աշխատանքային /այդ թվում՝ տարիքային, արտոնյալ պայմաններով տարիքային, երկարամյա ծառայության, մասնակի, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/ և սոցիալական /այդ թվում՝ ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/:
Սպասարկում է Տաշիրի տարածաշրջանի Տաշիր/Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Կրուգլայա-Շիշկա, Մեղվահովիտ, Նորամուրտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա, Գետավան/, Մեծավան /Ձյունաշող, Միխայելովկա, Պաղաղբյուր/, Սարչապետ /Ապավեն, Արծնի, Ձորամուտ, Գոգավան, Պետրովկա, Պրիվոլնոյե, Նորաշեն/ համայնքները:


Կենսաթոշակ ստացողներ 3955
Հաշմանդամներ 1476
Մանկուց հաշմանդամ 60
Կերակրողը կորցրածին 194
 Սոցիալական աջակցության տրամադրող տարածքային մարմիններ/ՍԾՏՏՄ-ներ/

1. Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժին` Վանաձորի ՍԱՏԲ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-09-57, (+ 374 322) 2-31-67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Վանաձոր, 2001. Նժդեհի 14

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 24

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` (տեղական ինքնակառավարման մարմին) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Պետ՝ Արմեն Ավետյան

Սպասարկում է Վանաձոր քաղաքն ու Գուգարքի տարածաշրջանի 21 գյուղական համայնքները` Ազնվաձոր, Անտառամուտ, Անտառաշեն, Արջուտ, Բազում, Գուգարք, Դարպաս, Դեբեդ, Եղեգնուտ, Լերմոնտովո, Լեռնապատ, Հալավար, Ձորագետ, Ձորագյուղ, Մարգահովիտ, Շահումյան, Վահագնաձոր, Վահագնի, Փամբակ, Քարաբերդ, Ֆիոլետովո:
Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանեկան նպաստի համակարգի բարելավումն է:
 

 

 

 

2. Սպիտակի սոցիալական աջակցության գործակալություն` Սպիտակի ՍԱՏԳ

Հեռ.` (+ 374 255) 2-21-67,(+ 374 255) 2-28-79

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Սպիտակ, 1801, Խնկոյան 30

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` (տեղական ինքնակառավարման մարմին) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Ծառայության պետ՝ ժ/պ Մ.Հաջյան

Սպասարկում է Սպիտակի տարածաշրջանի Սպիտակ, Արևաշող, Գեղասար, Գոգարան, Լեռնանցք, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր, Հարթագյուղ, Ղուրսալի, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր համայնքները:

Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանեկան նպաստի համակարգի բարելավումն է:

2017թ. Սպիտակի ՍԱՏԳ-ում փաստագրել են 5346 ընտանիք (նախատեսվել էր 5648ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 3869-ը, իրավունքը կորցրել` 809-ը (որոնցից` 159-ը փաստագրման, 402-ը չփաստագրման իսկ 248-ը` ՍԾՏԲ-ի ուսումնասիրության արդյունքում, ): Նոր նպաստառու են դարձել 242 ընտանիքներ:
ՍԱՏԲ իր աշխատանքներն իրականացրել է պետության կողմից տրամադրված միջոցների սահմաններում:
Սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2016թ. պետական նպաստները և միանվագ դրամական օգնությունները:

 

          29 անձի տրամադրվել է ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում:

3.Թումանյանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն` Թումանյանի ՍԱՏԳ

Հեռ.` (+ 374 253)2-40-15

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ալավերդի, 1701, Սայաթ-Նովա 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` (տեղական ինքնակառավարման մարմին) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ՝ ժ/պ Գ.Էվոյան

 Սպասարկում է Թումանյանի տարածաշրջանի Ալավերդի /Ակներ, Աքորի, Ծաղկաշատ, Կաճաճկուտ, Հաղպատ, Ջիլիզա/, Ախթալա /գ. Ախթալա, Բենդիկ, Ճոճկան,Մեծ Այրում, Փոքր Այրում,Շամլուղ, Նեղոց/, Թումանյան /Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց, Շամուտ, Քարինջ/ և Շնող /Թեղուտ, Քարկոփ/, Օձուն /Ամոջ, Այգեհատ, Արդվի, Արևածագ, Ծաթեր, Կարմիր Աղեգի, Հագվի, Մղարթ/, Դսեղ ու Չկալով համայնքները:

Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանեկան նպաստի համակարգի բարելավումն է:
2017թ.Թումանյանի ՍԱՏԳ-ում փաստագրել են 2284 ընտանիք (նախատեսվել էր 2286ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 1623-ը, իրավունքը կորցրել` 229-ը (որոնցից` 27-ը փաստագրման, 133-ը չփաստագրման իսկ 636-ը` ՍԾՏԲ-ի ուսումնասիրության արդյունքում, ): Նոր նպաստառու են դարձել 307 ընտանիքներ:
ՍԱՏԳ իր աշխատանքներն իրականացրել է պետության կողմից տրամադրված միջոցների սահմաններում:
Սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2017թ. պետական նպաստները և միանվագ դրամական օգնությունները:
76 անձի տրամադրվել է ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում:

4.Ստեփանավանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն` Ստեփանավանի ՍԱՏԳ

Հեռ.` (+ 374 256) 2-21-19

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ստեփանավան, 1901, Սուրբ Նշանի 36,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` (տեղական ինքնակառավարման մարմին) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ՝ ժ/պ Ա.Վարդանյան

Սպասարկում է Սպասարկում է Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ստեփանավան /Արմանիս,Կաթնաղբյուր, Ուրասար/, Գյուլագարակ /Ամրակից, Գարգառ, Կուրթան, Հոբարձի, Պուշկինո, Վարդաբլուր/ և Լոռի Բերդ /Ագարակ, Բովաձոր, Լեջան, Կողես, Հովնանաձոր, Յաղդան, Սվերդլով, Ուռուտ/ համայնքները:
Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանեկան նպաստի համակարգի բարելավումն է:
2017թ. Ստեփանավանի ՍԱՏԳ-ում փաստագրել են 5570 ընտանիք (նախատեսվել էր 5462-ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 4631-ը, իրավունքը կորցրել` 1025-ը (որոնցից` 33-ը փաստագրման, 49-ը չփաստագրման իսկ 943-ը` ՍԾՏԲ-ի ուսումնասիրության արդյունքում, ): Նոր նպաստառու են դարձել 570 ընտանիքներ:
ՍԱՏԳ իր աշխատանքներն իրականացրել է պետության կողմից տրամադրված միջոցների սահմաններում:
Սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2017թ. պետական նպաստները և միանվագ դրամական օգնությունները:
35 անձի տրամադրվել է ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում:

 

 

5.Տաշիրի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն` Տաշիրի ՍԱՏԳ

Հեռ.` (+ 374 254) 2-18-10

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Տաշիր, 2101, Լենինի 94 (քաղաքապետարանի շենք)

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` (տեղական ինքնակառավարման մարմին) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

   

Տաշիրի ՍԾՏԳ-ի պետ՝Ղազարյան Վազգեն

 Սպասարկում է Տաշիրի տարածաշրջանի Տաշիր/Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Մեդովկա, Կրուգլայա-Շիշկա, Մեղվահովիտ, Նորամուրտ, Նովոսելցովո, Սարատովկա, Գետավան/, Մեծավան /Ձյունաշող, Միխայելովկա, Պաղաղբյուր/, Սարչապետ /Ապավեն, Արծնի, Ձորամուտ, Գոգավան, Պետրովկա, Պրիվոլնոյե, Նորաշեն/ համայնքները:
Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանեկան նպաստի համակարգի բարելավումն է:
2017թ. Տաշիրի ի ՍԱՏԳ-ում փաստագրել են 1813 ընտանիք (նախատեսվել էր 1849-ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 1274-ը, իրավունքը կորցրել` 131-ը (որոնցից` 4-ը փաստագրման, 127-ը չփաստագրման արդյունքում, ): Նոր նպաստառու են դարձել 336 ընտանիքներ:
ՍԱՏԳ իր աշխատանքներն իրականացրել է պետության կողմից տրամադրված միջոցների սահմաններում:
Սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2016թ. պետական նպաստները և միանվագ դրամական օգնությունները:
19 անձի տրամադրվել է ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում:

 Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-04-20 16:40:34