Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Կազմակերպություններ

Սոցիալական

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկասոցիալական փորձաքննության» գործակալության Լոռու մարզային բժշկա-սոցիալական հանձնաժողով

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկա-սոցիալական փորձաքննության» գործակալության Լոռու թիվ 1 ԲՍՓՀ

Հեռ.` (+ 374 322) 2-53-42

Մանրամասն ↓

Հասցե` Նժդեհի 14; Վանաձոր; դասիչ` 2000

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Նախագահ՝ Ա. Սիմոնյան

Սպասարկում է Վանաձոր քաղաքը:

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկա-սոցիալական փորձաքննության» գործակալության Լոռու թիվ 2 ԲՍՓՀ

Հեռ.` (+ 374 255) 2-22-82 , (+ 374 256) 2-21-32, (+ 374 254) 2-21-16

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Սպիտակ 1801, Նորվեգական թղմ, ք.Ստեփանավան 1901, Հ. Մեղապարտի 12, ք. Տաշիր 2101, Գրիբոյեդովի 3

Աշխատողներ` 9

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (համայնքային) ոչ առ¢տրային կազմակերպություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Նախագահ՝ Ա. Լամբարյան

Սպասարկում է`

1.        Սպիտակ քաղաքը և Սպիտակի 20 գյուղական համայնքները՝ Արևաշող, Գեղասար, Գոգարան, Լեռնանցք, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր, Հարթագյուղ, Ղուրսալի, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր:

2. Ստեփանավան քաղաքը և 18 գյուղական համայնքները` Ագարակ, Ամրակից, Բովաձոր, Գարգառ, Գյուլագարակ, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կաթնաղբյուր, Կողես, Կուրթան, Հոբարձի, Հովնանաձոր, Յաղդան, Պուշկինո, Սվերդլով, Վարդաբլուր, Ուրասար, Ուռուտ:


ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Բժշկա-սոցիալական փորձաքննության» գործակալության Լոռու թիվ 3 ԲՍՓՀ

Հեռ.` (+ 374 254) 22480 , (+ 374 322) 2-53-42:

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ալավերդի, Սայաթ - Նովա 20, ք. Վանաձոր, Նժդեհի 14

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (համայնքային) ոչ առ¢տրային կազմակերպություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

     Նախագահ՝ Վահագն Յուրիկի Աթոյան

 

Սպասարկում է Ալավերդի, Ախթալա, Թումանյան, Շամլուղ, Տաշիր քաղաքներն ու Տաշիրի տարածաշրջանի թվով 17 գյուղական համայնքները՝Ապավեն, Արծնի, Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Ձյունաշող, Ձորամուտ, Մեդովկա, Մեծավան, Մեղվահովիտ, Միխայլովկա, Նովոսելցովո, Նորաշեն, Պաղաղբյուր, Պետրովկա, Պրիվոլնոյե, Սարատովկա, Սարչապետ և Թումանյանի տարածաշրջանի 28 գյուղական համայնքներ` Աթան, Ահնիձոր, Այգեհատ, Արդվի, Արևածագ, Աքորի, Դսեղ, Թեղուտ, Լորուտ, Ծաթեր, Ծաղկաշատ, Կաճաճկուտ, Կարմիր, Աղեգի, Հագվի, Հաղպատ, Ճոճկան, Մարց, Մեծ Այրում, Մղարթ, Նեղուց, Շամուտ, Շնող, Չկալով, Ջիլիզա, Քարկոփ, Քարինջ, Օձուն, ինչպես նաև նախկին Գուգարքի տարածաշրջանի  21 գյուղական համայնքները`

Ազնվաձոր, Անտառամուտ, Անտառաշեն, Արջուտ, Բազում, Գուգարք, Դարպաս, Դեբեդ, Եղեգնուտ, Լերմոնտովո, Լեռնապատ, Հալավար, Ձորագետավան, Ձորագյուղ, Մարգահովիտ, Շահումյան, Վահագնաձոր, Վահագնի, Փամբակ, Քարաբերդ, Ֆիոլետովո:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «ՀՀ զբաղվածության ծառայության» գործակալության տարածքային կենտրոններ

1. Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (+ 374 322) 2-20-78

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, 2001, Գ. Նժդեհի 14

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Պետ Ա. Առաքելյան

Կենտրոնը սպասարկում է Վանաձոր քաղաքն ու  Գուգարքի տարածաշրջանի 21 գյուղական համայնքները` Ազնվաձոր, Անտառամուտ, Անտառաշեն, Արջուտ, Բազում, Գուգարք, Դարպաս, Դեբեդ, Եղեգնուտ, Լերմոնտովո, Լեռնապատ, Հալավար, Ձորագետ, Ձորագյուղ, Մարգահովիտ, Շահումյան, Վահագնաձոր, Վահագնի, Փամբակ, Քարաբերդ, Ֆիոլետովո:

Աշխատանք փնտրողների թիվը՝                             4665

Գործազուրկների թիվ՝                                  4515

Աշխատանքի տեղավորվածների թիվը           553

2. Սպիտակի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (+ 374 255) 2-27-51

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Սպիտակ 1801, Շահումյան 17

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ՝ Սամվել Դավթի Խոյեցյան

Կենտրոնը սպասարկում է Սպիտակ քաղաքն ու Սպիտակի տարածաշրջանի 21 գյուղական համայնքները` Արևաշող, Գեղասար, Գոգարան, Լեռնանցք, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր ,Կաթնաջուր, Հարթագյուղ, Ղուրսալի, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր:

 Աշխատանք փնտրողների թիվը՝                              1777

Գործազուրկների թիվը՝                                 1704

Աշխատանքի տեղավորվածների թիվը           89

3. Թումանյանի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (+ 374 253) 2-27-51

Մանրամասն ↓

Հասցե` Երևանյան 5, ք.Ալավերդի; ինդեքս՝ 1701

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Պետ Ն. Անտաշյան

Սպասարկում է Ալավերդի, Թումանյան, Ախթալա, Շամլուղ քաղաքներն ու  Թումանյանի տարածաշրջանի 28  գյուղական համայնքները` Աթան, Ահնիձոր, Այգեհատ, Արդվի, Արևածագ, Աքորի, Դսեղ, Թեղուտ, Լորուտ, Ծաթեր, Ծաղկաշատ, Կաճաճկուտ, Կարմիր Աղեգի, Հագվի, Հաղպատ,  Ճոճկան, Մարց,  Մեծ Այրում, Մղարթ, Նեղոց, Շամուտ, Շնող, Չկալով, Ջիլիզա, Քարկոփ, Քարինջ, Օձուն:


Աշխատանք փնտրողների թիվը՝                              1850

Գործազուրկների թիվը՝                                 1591

Աշխատանքի տեղավորվածների թիվը           104

4. Ստեփանավանի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (+ 374 256) 2-34-81

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք. Ստեփանավան; դասիչ՝ 1901, Նժդեհի 10ա,

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ` Սիմոնյան  Արտակ

Կենտրոնը սպասարկում է Ստեփանավան քաղաքն ու Ստեփանավանի տարածաշրջանի 18 գյուղական համայնքները` Ագարակ, Ամրակից, Բովաձոր, Գարգառ, Գյուլագարակ, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կաթնաղբյուր, Կողես, Կուրթան, Հոբարձի, Հովնանաձոր, Յաղդան, Պուշկինո, Սվերդլով, Վարդաբլուր, Ուրասար, Ուռուտ:

Աշխատանք փնտրողների թիվը՝                              2292

Գործազուրկների թիվը՝                                 2224

Աշխատանքի տեղավորվածների թիվը           209

               

 

  

 

5. Տաշիրի զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Հեռ.` (+ 374 254) 2-24-74

Մանրամասն ↓

Հասցե` Տաշիր, դասիչ՝ 2101, Ջահուկյան 5 /քաղաքապետարանի շենք/

Աշխատողներ` 3

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Պետ Ա. Ալեքսանյան

Սպասարկում է Տաշիր քաղաքն ու Տաշիրի տարածաշրջանի 19 գյուղական համայնքներ` Ապավեն, Արծնի, Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Ձյունաշող, Ձորամուտ, Մեդովկա, Մեծավան, Մեղվահովիտ, Միխայլովկա, Նովոսելցովո, Նորաշեն, Պաղաղբյուր, Պետրովկա, Պրիվոլնոյե, Սարատովկա, Սարչապետ:

Աշխատանք փնտրողների թիվը՝                              433

Գործազուրկների թիվը՝                                 365

Աշխատանքի տեղավորվածների թիվը           66

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովագրության պետական ծառայության տարածքային բաժիններ /ՀՀ ՍԱՊԾ/

1.ՀՀ ՍԱՊԾ-ի Վանաձորի տարածքային բաժին

Հեռ.` (+ 374 322)2-20-12

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Վանաձոր, 2001, Նժդեհի 14

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 16

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` Հիմնադրամ

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ Ա. Հախինյան

 

Հիմնական խնդիրն է` նշանակել կենսաթոշակ և թաղման նպաստ:

Պետական կենսաթոշակային ապահովության հիմքերն են՝ համապատասխան կենսաթոշակային տարիքի հասնելը, հաշմանդամ դառնալը, ընտանիքի անաշխատունակ անդամների համար՝ կերակրողի մահը, իսկ առանձին մասնագիտությունների աշխատողների համար՝ որոշակի պայմաններում կատարած աշխատանքային գործունեությունը:

Սահմանված են պետական կենսաթոշակների հետևյալ տեսակները՝ աշխատանքային /այդ թվում՝ տարիքային, արտոնյալ պայմաններով տարիքային, երկարամյա ծառայության, մասնակի, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/ և սոցիալական /այդ թվում՝ ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում/:

Սպասարկում է Վանաձոր քաղաքն եվ Գուգարքի տարածաշրջանի 20 գյուղական համայնքներ` Ազնվաձոր, Անտառամուտ, Անտառաշեն, Արջուտ, Բազում, Գուգարք, Դարպաս, Դեբեդ, Եղեգնուտ, Լերմոնտովո, Լեռնապատ, Հալավար, Ձորագյուղ, Ձորագետավան, Մարգահովիտ ,Շահումյան, Վահագնաձոր, Վահագնի, Փամբակ, Քարաբերդ, Ֆիոլետովո:

 

 

Կենսաթոշակ ստացողներ                        7545

Հաշմանդամներ                                          3941

Մանկուց հաշմանդամ                               156

Կերակրողը կորցրածին                            253

Կենսաթոշակ ստացողներ                        7545

Հաշմանդամներ                                          3941

Մանկուց հաշմանդամ                               156

Կերակրողը կորցրածին                            253

Կենսաթոշակ ստացողներ                        9120

Հաշմանդամներ                                          2826

Մանկուց հաշմանդամ                               145

Կերակրողը կորցրածին                            383

Կենսաթոշակ ստացողներ                        4093

Հաշմանդամներ                                          1573

Մանկուց հաշմանդամ                               58

Կերակրողը կորցրածին                            205

2016թ. Վանաձորի ՍԱՏԲ-ում փաստագրել են 8475 ընտանիք (նախատեսվել էր 9145-ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 5769-ը, իրավունքը կորցրել` 719-ը (որոնցից` 36-ը փաստագրման, 633-ը չփաստագրման իսկ 50-ը` ՍԾՏԲ-ի ուսումնասիրության արդյունքում, ): Նոր նպաստառու են դարձել 1584 ընտանիքներ:
ՍԾՏԲ իր աշխատանքներն իրականացրել է պետության կողմից տրամադրված միջոցների սահմաններում:
Սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2016թ. պետական նպաստները և միան

վագ դրամական օգնությունները:

         

  • Ավելացնել

222  անձի տրամադրվել է ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում:

 

 

2. Սպիտակի սոցիալական աջակցության գործակալություն` Սպիտակի ՍԱՏԳ

Հեռ.` (+ 374 255) 2-21-67

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Սպիտակ, 1801, Խնկոյան 30

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` (տեղական ինքնակառավարման մարմին) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

Ծառայության պետ՝ Մացակ Հովհաննեսի Մաթոսյան

Սպասարկում է Սպիտակ քաղաքն ու Սպիտակի տարածաշրջանի 21 գյուղական համայնքներ` Արևաշող, Գեղասար, Գոգարան, Լեռնանցք, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր, Հարթագյուղ, Ղուրսալի, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր։Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանեկան նպաստի համակարգի բարելավումն է:

2016թ. Վանաձորի ՍԱՏԲ-ում փաստագրել են 8475 ընտանիք (նախատեսվել էր 9145-ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 5769-ը, իրավունքը կորցրել` 719-ը (որոնցից` 36-ը փաստագրման, 633-ը չփաստագրման իսկ 50-ը` ՍԾՏԲ-ի ուսումնասիրության արդյունքում, ): Նոր նպաստառու են դարձել 1584 ընտանիքներ:
ՍԾՏԲ իր աշխատանքներն իրականացրել է պետության կողմից տրամադրված միջոցների սահմաններում:
Սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2016թ. պետական նպաստները և միան

վագ դրամական օգնությունները:

         

  • Ավելացնել

 

222  անձի տրամադրվել է ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում:

2016թ. Վանաձորի ՍԱՏԲ-ում փաստագրել են 8475 ընտանիք (նախատեսվել էր 9145-ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 5769-ը, իրավունքը կորցրել` 719-ը (որոնցից` 36-ը փաստագրման, 633-ը չփաստագրման իսկ 50-ը` ՍԾՏԲ-ի ուսումնասիրության արդյունքում, ): Նոր նպաստառու են դարձել 1584 ընտանիքներ:
ՍԾՏԲ իր աշխատանքներն իրականացրել է պետության կողմից տրամադրված միջոցների սահմաններում:
Սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2016թ. պետական նպաստները և միան
վագ դրամական օգնությունները:

• Ավելացնել
222 անձի տրամադրվել է ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում:
 

3.Թումանյանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն` Թումանյանի ՍԱՏԳ

Հեռ.` (+ 374 253)2-40-15

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ալավերդի, 1701, Սայաթ-Նովա 3

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 8

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` (տեղական ինքնակառավարման մարմին) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ Ա. Գևորգյան

 Սպասարկում է Ալավերդի, Ախթալա, Թումանյան, Շամլուղ քաղաքները և Թումանյանի տարածաշրջանի 28 գյուղական համայնքներ` Աթան, Ահնիձոր, Այգեհատ, Արդվի, Արևածագ, Աքորի, Դսեղ, Թեղուտ, Լորուտ, Ծաթեր, Ծաղկաշատ, Կաճաճկուտ, Կարմիր Աղեգի, Հագվի, Հաղպատ, Ճոճկան, Մարց, Մեծ Այրում, Մղարթ, Նեղոց, Շամուտ, Շնող, Չկալով, Ջիլիզա, Քարկոփ, Քարինջ, Օձուն։

Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանեկան նպաստի համակարգի բարելավումն է:

2016թ. Թումանյանի ՍԱՏԳ -ում փաստագրել 2349 ընտանիք (կանխատեսվել էր 2389-ը), նպաստի իրավունքը պահպանել են 1621-ը, իրավունքը կորցրել` 226-ը (որոնցից` 13-ը փաստագրման, 127-ը չփաստագրման, իսկ 86-ը` ՍԱՏԳ-ի ուսումնասիրության արդյունքում): Նոր նպաստառու են դարձել 385 ընտանիքներ:
ՍԱՏԳ իր աշխատանքներն իրականացրել է պետության կողմից տրամադրված միջոցների սահմաններում:
Սահմանված ժամկետներում վճարվել են 2016թ պետական նպաստները և միանվագ դրամական օգնությունները:

  • Ավելացնել

 

92 անձի տրամադրվել է ներդրված ավանդի դիմաց փոխհատուցում:

Երեխա չունեցող ընտանիքի սոցիալական նպաստի չափը 18000 դրամ է:

4.Ստեփանավանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն` Ստեփանավանի ՍԱՏԳ

Հեռ.` (+ 374 256) 2-21-19

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Ստեփանավան, 1901, Սուրբ Նշանի 36,

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 6

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` (տեղական ինքնակառավարման մարմին) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

 Պետ՝ Ալբերտ Ղարաքեշիշյան

Սպասարկում է Ստեփանավան քաղաքը և Ստեփանավանի տարածաշրջանի 19 գյուղական համայնքները՝ Ագարակ, Ամրակից, Բովաձոր, Գարգառ, Գյուլագարակ, Լեջան, Լոռի Բերդ, Կաթնաղբյուր Կողես, Կուրթան, Հոբարձի, Հովնանաձոր, Յաղդան, Պուշկինո, Սվերդլով, Վարդաբլուր, Ուրասար, Ուռուտ:

Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանեկան նպաստի համակարգի բարելավումն է:

Երեխա չունեցող ընտանիքի սոցիալական նպաստի չափը 18000 դրամ է:
18
տարին չլրացած անդամ ունեցող ընտանիքի անապահովության գնահատման նպաստի չափը.
ա/30.01-35.00 անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների ընտանեկան նպաստի չափը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևերով`
1. 18000+5500xN,
2. 18000+6500xN
3. 18000+6000xN
4. 18000+7000xN
որտեղ`
18000
դրամը նպաստի բազային մասն է
5500
դրամը յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումն է.
6500
դրամը չորս և ավելի 18 տարին չլրացած անդամ

5.Տաշիրի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն` Տաշիրի ՍԱՏԳ

Հեռ.` (+ 374 254) 2-18-10

Մանրամասն ↓

Հասցե` ք.Տաշիր, 2101, Լենինի 94 (քաղաքապետարանի շենք)

Էլ. փոստ`

Աշխատողներ` 5

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` (տեղական ինքնակառավարման մարմին) ձեռնարկություն

Իրավաբանական տեսակը` ոչ առևտրային

   

Տաշիրի ՍԾՏԳ-ի պետ՝ Արմեն Վլադիմիրի Գրիգորյան

 

 Սպասարկում է Տաշիր քաղաքն ու Տաշիրի տարածաշրջանի 20 գյուղական համայքները` Ապավեն, Արծնի, Բլագոդարնոյե, Դաշտադեմ, Լեռնահովիտ, Կաթնառատ, Ձյունաշող, Ձորամուտ, Մեդովկա, Մեծավան, Մեղվահովիտ, Միխայլովկա, Նովոսելցովո, Նորաշեն, Պաղաղբյուր, Պետրովկա, Պրիվոլնոյե, Սարատովկա, Սարչապետ։

Կայուն զարգացման ծրագրի սոցիալական օժանդակության հիմնական բաղադրամասերից մեկը ընտանեկան նպաստի համակարգի բարելավումն է:

Երեխա չունեցող ընտանիքի սոցիալական նպաստի չափը 18000 դրամ է:
Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2017-11-17 17:31:11