Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Կրթության, մշակույթի և uպորտի վարչություն

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կրթության. մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ` Արամ Բորիկի Գրիգորյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-32-99   էլ. փոստ

  Վարչության պետի տեղակալ Արփինե Պարգեւի Մատինյան

 ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Վարչության խնդիրն է` կրթության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով Մարզպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը:
7. Վարչության գործառույթներն են`
Կրթության բնագավառում
1) մարզի տարածքում պետական կրթական քաղաքականության իրականացման կազմակերպումը.
2) մարզային ենթակայության պետական ուսումանական հաստատություննե-րի գործունեության կազմակերպումը, պետական հանրակրթական ծրագրերի իրագործման ապահովումը, ուսումնական հաստատությունների գործունեության վերահսկողության իրականացումը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված կարգերի.
3) նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարման վերահսկումը, կրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացման ապահովումը` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան.
4) դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառման համակարգումը և վերահսկումը, ուսումնական հաստատություններում նրանց ընդգրկման ապահովումը.
5) մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունները անհրաժեշտ դասագրքերով, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներով ու նորմացույց փաստաթղթերով ապահովելու գործընթացի համակարգումը և վերահսկումը.
6) մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունների ուսումնագիտական և մեթոդական տեղեկատվության ապահովման գործի իրականացումը, ղեկավար ու մանկավարժական աշխատողների խորհրդակցությունների, գիտաժողովների, մանկավարժական ընթերցումների կազմակերպումը, կրթական հաստատությունների ղեկավարների և մանկավարժական աշխատանքի օրինակելի փորձի ուսումնասիրումն ու ամփոփումը, դրա ներդրման ու տարածման կազմակերպումը.
7) առարկայական օլիմպիադաների, մարզամշակութային միջոցառումների, մրցույթների, երեխաների հանգստի ու ժամանցի կազմակերպումը.
8) առողջապահական հիմնարկների հետ համատեղ մարզային ենթակայության կրթական հաստատություններում երեխաների առողջության պահպանման համար համապատասխան պայմանների ապահովման և անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացման գործի վերահսկումը.
9) անապաստան, ծնողազուրկ և կրթություն ստանալու համար պետության հովանավորության կարիքն ունեցող երեխաներին ուսման մեջ ընդգրկելու աշխատանքների կազմակերպումը, անչափահասների իրավունքների պաշտպանության իրականացումը.
10) Մարզպետին, Աշխատակազմի ղեկավարին մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունների շենքերի կառուցման, պահպանման, շահագործման, ինչպես նաև շրջակայքի բարեկարգման, սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացումը.
11) կրթական հաստատությունների զարգացման տարեկան և հեռանկարային ծրագրերի նախագծերի մշակումն ու համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումը Մարզպետին և Աշխատակազմի ղեկավարին.
12) մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունները մանկավարժական կադրերով համալրելու, կրթական հաստատությունների ղեկավար աշխատողների և մանկավարժների վերապատրաստման ու ատեստավորման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպումը.
13) սահմանված կարգով նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կազմակերպումը և դրանց արդյունքների ամփոփման աշխատանքների իրակա-նացումը, մասնակցությունն, ըստ անհրաժեշտության, դասերին, պարապմունքներին, քննությունների անցկացմանը, կրթական հաստատություններում կազմակերպվող այլ միջոցառումներին.
14) մարզային ենթակայության կրթական հաստատություններում սովորողների ընդունելության, գիտելիքների գնահատման համակարգի, առաջադի-մության ու հաճախումների գրանցման, դասարանից-դասարան փոխադրման, ինչպես նաև ավարտական քննությունների անցկացման գործընթացի վերահսկումը.
15) ավարտական վկայականների, ատեստատների ստացման և բաշխման աշխատանքների կազմակերպումը և համակարգումը.
16) աջակցությունը մարզի տարածքում կրթության զարգացման կենտրոնների և կրթական հաստատությունների գործունեությանը:
Մշակույթի և սպորտի բնագավառում`
1) Մարզային ենթակայության մշակութային և սպորտային հաստատությունների աշխատանքների կազմակերպումը.
2) մարզային, մշակութային և սպորտային, ինչպես նաև պետական, ազգային ու այլ տոների հետ կապված զանգվածային միջոցառումների կազմակերպումը.
3) ազգային ծեսերի վերականգնմանն ու տարածմանը նպաստող միջոցառումների կազմակերպումը.
4) մարզի տարածքում ոչ պետական մշակութային և սպորտային կազմակերպությունների գործունեության` օրենսդրությանը համապատասխանու-թյան վերահսկումը.
5) պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման ուղղությամբ օրենքով սահմանված լիազորությունների իրականացումը.
6) մարզային ենթակայության մշակութային և սպորտային շենք/շինությունների կառուցման, հանգստի գոտիների ստեղծման, պահպանման և շահագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը Մարզպետին և Աշխատակազմի ղեկավարին.
7) մարզի տարածքում գործող պետական գրանցում ունեցող կրոնական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը.
8) մարզային ենթակայության մշակութային և սպորտային հաստատությունների ղեկավարների, մասնագետների, մարզիչ-մանկավարժների խորհրդակցությունների, գիտաժողովների կազմակերպումը, այդ հաստատությունների աշխատանքային գործունեության ուսումնասիրումը և ամփոփումը, օրինակելի փորձի ներդրման և տարածման կազմակերպումը.
9) երիտասարդության հարցերին նվիրված խորհրդակցությունների, քննարկումների, ընթերցումների կազմակերպումը, երիտասարդական կազմակերպությունների և միավորումների հետ համագործակցությունը.
10) Մարզպետի որոշումներով, կարգադրություններով և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով Վարչությանը վերապահված այլ գործառույթներ:

 

Որոշումը եւ Կանոնադրությունը                                                      Վերադարձ

Կրթության բաժին
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կրթության. մշակույթի եւ սպորտի վարչության կրթության բաժնի պետ` Գարիկ Լեոնիդի Տոնոյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-35-68

Մշակույթի եւ սպորտի բաժին
Մարզպետարանի կրթության վարչության մշակույթի եւ սպորտի բաժնի պետ` Արամ Ասմարի Ռեւազյան

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-35-68

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-11-29 17:33:09