Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Մինաս Կառլենի Սայադյան

Մինաս Կառլենի Սայադյան

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության. մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-32-99

Կենսագրություն

Ծնվել է 1959թ հուլիսի 28-ին, Վրացական ԽՍՀ Մառնեուլի շրջանի Կարմիր գյուղում:

166-76թթ սովորել է Կարմիրի միջնակարգ դպրոցում, որն ավարտել է ոսկե մեդալով:

1976-80թթ ընդունվել եւ գերազանցությամբ ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկայի բաժինը, ուսուցչի որակավորմամբ։
1980-83թթ աշխատել է Վրաստանի Հանրապետության Մառնեուլի շրջանի Կարմիր գյուղի միջնակարգ դպրոցում, որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ, 1982-ից նաեւ ուս.մասի վարիչ։
1983-2000թթ աշխատել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում, սկզբում մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ, հետո համատեղությամբ նաեւ դասախոս, ապա դասախոս, նույն ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար։ Երկու անգամ ընտրվել է մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ։
2000թթ-ից աշխատում է Լոռու մարզպետարանում։ Սկզբում կրթության վարչության պետ, հետո՝ կրթության, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ սպորտի վարչության պետ։
Այժմ մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետն է։
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ է։ 16 գիտական հոդվածների հեղինակ է։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ է:
  Ամուսնացած է, ունի երկու որդի:

Գործառույթներ / իրավասություններ

Վարչության պետը`
ա) ապահովում է կրթության բնագավառում մարզային ենթակայության պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը, պետական հանրակրթական ծրագրերի իրագործումը.
բ) ապահովում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների, մշակութային և սպորտային օբյեկտների կառուցման, հանգստի գոտիների ստեղծման, վերանորոգման, պահպանման ու շահագործման
աշխատանքների կազմակերպումը.
գ) ապահովում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների, գույքի, վարչական և տնտեսական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծման, սպասարկման, ընթացիկ փոփոխությունների մուտքագրման և ամփոփման աշխատանքները.
դ) ապահովում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների գույքային ապահովվածության և հագեցվածության վիճակի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների անցկացումը և դրանց հիման վրա ներկայացնում առաջարկություններ.
ե) ապահովում է մարզի տարածքում պետական կրթական քաղաքականության իրականացումը.
զ) ապահովում է նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարումը, կրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացումը` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան.
է) ապահովում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը, նրանց ընդգրկումը ուսումնական հաստատություններում.
ը) ապահովում է հաջորդ տարվա բյուջեի հաշվին մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային հայտերի կազմումը.
թ) ապահովում է մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տարիֆիկացիոն /վարձաչափային/ մատյանների ուսումնասիրման և հաստատման աշխատանքները, տարեկան նախահաշիվների/պետպատվեր և արտաբյուջետային միջոցներ/ և դրանցում կատարված փոփոխությունների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները.
ժ) ապահովում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների հաստիքացուցակների հաստատումը, ներկայացնում առաջարկություններ.
ժա) ապահովում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատություններում դասագրքերի, մեթոդական գրականության (տեղեկագրեր, ամսագրեր, ուսումնաօժանդակ նյութեր և այլն) պահեստավորման, բաշխման, դրանց դիմաց ներդրումային գումարների հավաքագրման աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկությունների ու հաշվետվությունների ընդունման, ամփոփման գործընթացը.
ժբ) ապահովում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների կողմից ՙՀանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին՚ վիճակագրական հաշվետվության ձևերի բաշխման, լրացման և հավաքման աշխատանքները.
ժգ) ապահովում է հատուկ կրթական հաստատությունների և ներառական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպումը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ կապված աշխատանքները .
ժդ) ապահովում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատություններում արտադպրոցական դաստիարակության իրականացումը, երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման աշխատանքները մանկական առողջարարական ճամբարներում.
ժե) ապահովում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպման աշխատանքների կատարումը.
ժզ) ապահովում է դպրոցների կառավարման խորհուրդների ձևավորման, դպրոցի գործադիր տնօրենի նշանակման, ինչպես նաև տնօրենի և մանկավարժների ատեստավորման գործընթացները.
ժէ) ապահովում է ՙՀեռավոր բարձր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի դպրոցների ուսուցիչներով ապահովում՚ ծրագրի շրջանակներում մարզ գործուղված ուսուցիչների հաշվառման և ֆինանսավորման հետ կապված աշխատանքները.
ժը) ապահովում է մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և ՙՆախնական զինվորական պատրասություն՚ առարկայի դասավանդման աշխատանքների համակարգման և վերահսկման գործընթացը.
ժթ) ապահովում է ատեստատների, ավարտական վկայականների, դասամատյանների և այլ պարագանների ստացման, դրանց պահպանման և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին բաշխման աշխատանքները
ի) ապահովում է մարզային մշակութային և սպորտային, ինչպես նաև պետական, ազգային ու այլ տոների և հիշատակի օրերի հետ կապված զանգվածային միջոցառումների, ավանդական ազգային ծեսերի վերականգնման ու տարածման աշխատանքները, մարզի տարածքւմ ոչ պետական մշակութային և սպորտային կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը.
իա) ապահովում է մարզային ենթակայության մշակութային կազմակերպությունների գործունեությունը, Մարզի մշակույթի և սպորտի համակարգում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ընթացիկ և համալիր ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կատարումը.
իբ) ապահովում է Մարզի տարածքում ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ծրագրերի իրագործումը.
իգ) ապահովում է օրենքով սահմանված լիազորությունների իրականացումը պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման ուղղությամբ.
իդ) ապահովում է համագործակցությունը մարզի տարածքում գործող պետական գրանցում ունեցող կրոնական կազմակերպությունների հետ.
իե) ապահովում է պետական մշակութային քաղաքականության իրականացումը մարզում.
իզ) ապահովում է ազգային արժեք համարվող մշակութային նյութական և ոչ նյութական ժառանգությունների պահպանումը, տարածումը և զարգացումը.
իէ) ապահովում է մարզի տարածքում գործող մշակութային դպրոցների, թատրոնների, պետական ինքնագործ համույթների, գրադարանների, թանգարանների, ակումբների, խմբերի գործունեության համակարգումը.
իը) ապահովում է մարզի երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների համակարգումը.
իթ) ապահովում է մարզի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետական ծրագրերի իրագործումը, հանրապետական մարզական միջոցառումների տարածաշրջանային և մարզային փուլերի անցկացումը.
լ) ապահովում է մարզի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի կազմակերպությունների ¥մարզական քոլեջ, մարզադպրոցներ, մարզական ընկերություններ¤ գործունեությունը.
լա) ապահովում է մարզի, համայնքների և մարզական կազմակերպությունների հավաքական թիմերի մասնակցությունը հանրապետական առաջնություններին և միջազգային մրցաշարերին.
լբ) ապահովում է մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում պետական իրավասու մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների համատեղ և համաձայնեցված գործունեությունը.
լգ) ապահովում է մարզի դպրոցականների շրջանում տարբեր մարզաձևերից տարածաշրջանային և մարզային մրցումների անցկացումը, մանկապատանեկան սպորտի զարգացման ծրագրերի մշակման աշխատանքները.
լդ) ապահովում է մարզական կարգերի և կոչումների շնորհման համար միջնորդագրերի նախապատրաստումը.
լե) ապահովում է Ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և տարբեր մարզաձևերի մարզային մարզական միջոցառումների անցկացումը.
լզ) ապահովում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ՙֆիզիկական կուլտուրա՚ առարկայի դասավանդման վերահսկողությունը.
լէ) ապահովում է մեթոդաբանական աջակցություն ուսումնական և մշակութային կրթական հաստատություններին.
լը) ապահովում է աջակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և մարզական կազմակերպություններին` առաջնություններ և մրցաշարեր կազմակերպելու գործընթացում.
լթ) ապահովում է Մարզի տարածքում մանկապատանեկան սպորտի զարգացումը պետական իրավասու մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համատեղ և համաձայնեցված գործունեությունը
խ) ապահովում է մանկապատանեկան մարզադպրոցների, հանրակրթական դպրոցների մարզական հերթափոխի պատրաստման, մարզաձևերի զարգացման գործընթացը և նպաստում է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդման աշխատանքները.
խա) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
խբ) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
խգ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
խդ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
խե) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
խզ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
խէ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
խը) ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
խթ) Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
ծ) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
ծա) Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
ծբ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
ծգ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Վարչության պետն ունի Oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-05-25 16:15:37