Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Հայտարարություններ

Թափուր աշխատատեղեր

  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանը հայտարարում է մրցույթ մարզային ենթակայության` հարյուր տոկոս պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմնի հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար ՀՀ Լոռու մարզպետարանի <Գյուլագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի>,<Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ,<Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ,<Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ-ների տնօրենների

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանը հայտարարում է մրցույթ մարզային ենթակայության` հարյուր տոկոս պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմնի հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի <Գյուլագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի>,<Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ,<Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ,<Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ-ների տնօրենների
գԹափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է բարձրագույն բժշկական կրթություն և հետբուհական կրթություն ներքին հիվանդություններ (թերապիա), մանկաբուժություն կամ ընտանեկան բժշկություն մասնագիտությամբ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ բժշկական ոլորտի ձեռնարկատիրական, կամ առողջապահական համակարգի կառավարման ոլորտի առնվազն 2 տարվա ստաժ:
գիր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն (այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, բաժնետիրական ընկերությունների, աշխատանքային, առողջապահության ոլորտի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն և այլ իրավական ակտեր)
գկազմակերպության զարգացման ծրագրեր մշակելու կարողություն,աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ հմտություն, ներառյալ`
ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպման, անձնակազմի աշխատանքի ընդունման, ազատման և վերապատրաստման գործընթացների կազմակերպման,
աշխատանքների բաշխման, կարգապահական պատասխանատվության, խարխուսանքի միջոցների կիրառման.
գՀամակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն
գֆինանսատնտեսական գործունեության իրականացման կարողություն, ներառյալ`
գույքի, ֆինանսական միջոցների տնօրինման, և գործարքներ կնքելու կարողություններ
գԲժշկական ծառայությունների պատշաճ մատուցման, ինչպես նաև անձնակազմի կողմից ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և լրացուցիչ աշխատողների, սարքավորումների և ծառայությունների անհրաժեշտության գնահատում
գԱռնվազն մեկ օտար լեզվի բավարար իմացություն
գԵնթակաների հետ վարվելու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմացություն
Մրցույթները կանցկացվեն՝
<Գյուլագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ՓԲԸ՝ 2015թ. հունվարի 13-ին , ժ.11.00-ին
<Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ՝ 2015թ. հունվարի 13ին ժ.16.00-ին

<Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ՓԲԸ՝ 2015թ. հունվարի 14-ին 11.00-ին
<Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ՝2015թ. հունվարի 14-ին ժ. 16.00-ին:

Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացիները Լոռու մարզպետարան են ներկայացնում`
1) դիմում.
2) մեկ լուսանկար 3 x 4 չափի.
3) քաղվածք՝ աշխատանքային գրքույկից.
4) ինքնակենսագրություն.
5) անձնագրի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի (արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի) պատճենները.
6) քաղաքացու ցանկությամբ` հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ` դրանց առկայության դեպքում.
7) բնութագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել).
8) կազմակերպության զարգացման նախնական ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի oրվանից առնվազն երեք oր առաջ), որը ներառում է կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման, ինչպես նաև կազմակերպության մասնագիտական, ֆինանսատնտեսական և կառավարման ոլորտի զարգացման հիմնական ուղենիշները, կազմակերպության կառուցվածքի և գործունեության բարեփոխմանն ուղղված առաջարկությունները: Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ աշխատանքային պայմանագրի կնքման դեպքում դրանում նախատեսված ժամկետում կազմակերպության զարգացման նախնական ծրագրի հիման վրա նրա կողմից ներկայացվում է կազմակերպության զարգացման հիմնական ծրագիրը, որը ներառում է բաժիններ կազմակերպության մասնագիտական, ֆինանսատնտեսական և կառավարման ոլորտի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների և դրանց իրականացման ժամանակացույցի վերաբերյալ:
գքաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր և պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները :
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-15.00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է ՝
<Գյուլագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ՓԲԸ՝ 2014թ. դեկտեմբերի 12-ին
<Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ՝ 2014թ. դեկտեմբերի 12-ին
<Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ՓԲԸ՝ 2014թ. դեկտեմբերի 12-ին
<Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ՝2014թ. դեկտեմբերի 12-ին

Մրցույթը կկայանա մարզպետարանի շենքում /ք.Վանաձոր, Հայքի հրապարակ հասցեով/ Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն
/ ք.Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռախոս 0322-2-33-99/:
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանը հայտարարում է մրցույթ մարզային ենթակայության` հարյուր տոկոս պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմնի հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
ՀՀ Լոռու մարզպետարանի <Գյուլագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի>,<Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ,<Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ,<Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ-ների տնօրենների
գԹափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է բարձրագույն բժշկական կրթություն և հետբուհական կրթություն ներքին հիվանդություններ (թերապիա), մանկաբուժություն կամ ընտանեկան բժշկություն մասնագիտությամբ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ բժշկական ոլորտի ձեռնարկատիրական, կամ առողջապահական համակարգի կառավարման ոլորտի առնվազն 2 տարվա ստաժ:
գիր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն (այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, բաժնետիրական ընկերությունների, աշխատանքային, առողջապահության ոլորտի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն և այլ իրավական ակտեր)
գկազմակերպության զարգացման ծրագրեր մշակելու կարողություն,աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ հմտություն, ներառյալ`
ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպման, անձնակազմի աշխատանքի ընդունման, ազատման և վերապատրաստման գործընթացների կազմակերպման,
աշխատանքների բաշխման, կարգապահական պատասխանատվության, խարխուսանքի միջոցների կիրառման.
գՀամակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն
գֆինանսատնտեսական գործունեության իրականացման կարողություն, ներառյալ`
գույքի, ֆինանսական միջոցների տնօրինման, և գործարքներ կնքելու կարողություններ
գԲժշկական ծառայությունների պատշաճ մատուցման, ինչպես նաև անձնակազմի կողմից ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և լրացուցիչ աշխատողների, սարքավորումների և ծառայությունների անհրաժեշտության գնահատում
գԱռնվազն մեկ օտար լեզվի բավարար իմացություն
գԵնթակաների հետ վարվելու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմացություն
Մրցույթները կանցկացվեն՝
<Գյուլագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ՓԲԸ՝ 2015թ. հունվարի 13-ին , ժ.11.00-ին
<Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ՝ 2015թ. հունվարի 13ին ժ.16.00-ին

<Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ՓԲԸ՝ 2015թ. հունվարի 14-ին 11.00-ին
<Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ՝2015թ. հունվարի 14-ին ժ. 16.00-ին:

Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացիները Լոռու մարզպետարան են ներկայացնում`
1) դիմում.
2) մեկ լուսանկար 3 x 4 չափի.
3) քաղվածք՝ աշխատանքային գրքույկից.
4) ինքնակենսագրություն.
5) անձնագրի, բարձրագույն կրթության դիպլոմի (արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի) պատճենները.
6) քաղաքացու ցանկությամբ` հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ` դրանց առկայության դեպքում.
7) բնութագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել).
8) կազմակերպության զարգացման նախնական ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի oրվանից առնվազն երեք oր առաջ), որը ներառում է կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման, ինչպես նաև կազմակերպության մասնագիտական, ֆինանսատնտեսական և կառավարման ոլորտի զարգացման հիմնական ուղենիշները, կազմակերպության կառուցվածքի և գործունեության բարեփոխմանն ուղղված առաջարկությունները: Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ աշխատանքային պայմանագրի կնքման դեպքում դրանում նախատեսված ժամկետում կազմակերպության զարգացման նախնական ծրագրի հիման վրա նրա կողմից ներկայացվում է կազմակերպության զարգացման հիմնական ծրագիրը, որը ներառում է բաժիններ կազմակերպության մասնագիտական, ֆինանսատնտեսական և կառավարման ոլորտի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների և դրանց իրականացման ժամանակացույցի վերաբերյալ:
գքաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր և պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները :
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր, ժամը 9.00-15.00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է ՝
<Գյուլագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ՓԲԸ՝ 2014թ. դեկտեմբերի 12-ին
<Արևածագի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ՝ 2014թ. դեկտեմբերի 12-ին
<Ագարակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի> ՓԲԸ՝ 2014թ. դեկտեմբերի 12-ին
<Կուրթանի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն> ՓԲԸ՝2014թ. դեկտեմբերի 12-ին

Մրցույթը կկայանա մարզպետարանի շենքում /ք.Վանաձոր, Հայքի հրապարակ հասցեով/ Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն
/ ք.Վանաձոր, Հայքի հրապարակ, հեռախոս 0322-2-33-99/:
 

Հայտարարված է` 06.11.2014

Վերջին ժամկետը` 12.12.2014

Պատասխանատու անձ` Ս.Լամբարյան
Հասցե` ք.Վանաձոր,Լոռու մարզպետարան,3-րդ հարկ 302սենյակ
Հեռ.` (+374)3223399



← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-10-24 10:43:15