Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Արմեն Վիլենի Գեւորգյան

Արմեն Վիլենի Գեւորգյան

Թումանյանի ՍԾՏԳ-ի պետ

էլ. փոստ

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 253) 2-40-15

Կենսագրություն

Ծնվել է 1953թ. փետրվարի 17-ին, Լոռու մարզի Օձուն համայնքում:
1960-1970թթ. սովորել է Ալավերդու Ս.Սպանդարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում:
1971-1974թթ. սովորել է Ալավերդու ինդուստրիալ-տեխնոլոգիական տեխնիկումում /երեկոյան բաժին/: Զուգահեռաբար՝ 1972-1977թթ. սովորել է նաև Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հեռակա բաժնում:
Աշխատել սկսել է վաղ տարիքից. 1967-1969թթ. ամառային արձակուրդի օրերին աշխատել է «Ախթալշին» տրեստի թիվ 1 շինվարչությունում՝ բանվոր: Նույն հիմնարկությունում աշխատել է նաև 1971թ., որպես մեքենայական բազայի էլեկտրիկի աշակերտ, ապա՝ էլեկտրիկ:
1970-1971թթ. աշխատել է Ալավերդու կարի ֆաբրիկայում, որպես մեխանիկ-կարգաբերողի աշակերտ, ապա նույն քաղաքի Վերանորոգման-շինարարական վարչությանը կից շինիրերի կոմբինատում՝ հաշվառիչ:
1972-1973թթ. ղեկավարել է նախ Թումանյանի շրջժողկրթբաժնի պիոներ-դպրոցականների տան, ապա՝ 1973-1978թթ.՝ Ալավերդու քաղժողկրթբաժնի նույն կառույցի աշխատանքները:
1978թ. առաջ է քաշվել քաղաքական-կուսակցական աշխատանքում: 1978-1989թթ. եղել է Ալավերդու քաղսովետի գործկոմի կազմակերպական-հրահանգչական բաժնի վարիչ: Նույն պաշտոնում աշխատել է 1993թ. մինչև Ալավերդի քաղաքի սոցիալական ծառայության պետ նշանակվելը:
1989-1991թթ. եղել է ՀԿԿ Թումանյանի շրջկոմի հրահանգիչ, իսկ 1993թ. Ալավերդու քաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահի օգնականը:
1991-1993թթ. աշխատել է «Դսևան» շինարարական կոոպերատիվի նախագահի օգնական:

1993թ. հոկտեմբերից սոցիալական ապահովության բնագավառում է: ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարի հրամանով նշանակվել է նախ Ալավերդու սոցիալական ծառայության պետ, իսկ 1996թ. նոյեմբերից՝ Թումանյանի սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի տնօրեն:
21.01.1997թ. ՀՀ Լոռու մարզպետի թիվ 18 որոշումով նշանակվել է Լոռու մարզի սոցիալական ծառայությունների Թումանյանի տարածքային կենտրոնի տնօրեն:
30.12.2002թ. - 28.02.2007թ. և 13.08.2009թ.-ից առայսօր աշխատում է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի Թումանյանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ /իսկ 29.01.2008թ.-13.08.2009թ. եղել է նույն ՍԾՏԳ-ում՝ գլխավոր մասնագետ/:
Մասնակցել է բազմաթիվ թեմատիկ վերապատրաստման դասընթացների /ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Մարդկային զարգացման կենտրոն, ԱՄՆ ՄԶԳ, Հայաստանի սոցիալական բարեփոխումների ծրագիր, Յունիսեֆ, Վորլդ Վիժն և այլն/:
Ա.Գևորգյանը բազմիցս խրախուսվել է՝ ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարի /շնորհակալագիր՝ 2003թ./, մարզպետի /շնորհակալագիր՝ 2003թ., 2013թ./, մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի /դրամական պարգև՝ 2005թ., 2006թ. շնորհակալագիր՝ 2005թ./ և միջազգային և տեղական ՀԿ-ներ /շնորհակալագրեր/ կողմից:
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության երկրորդ դասի խորհրդական:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:
Զինապարտ է, պահեստի լեյտենանտ:
Ամուսնացած է ունի երեք երեխա, հինգ թոռ:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Գործակալության պետը`
ա) ղեկավարում է Գործակալության ընթացիկ գործունեությունը,
բ) առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին կամ Աշխատակազմի ղեկավարին Գործակալության կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության բնագավառի նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ
գ) սահմանում է գործակալության աշխատակիցների տնային այցելությունների ժամանակացույցը, յուրաքանչյուր աշխատակցի սպասարկման տարածքը ապահովելով հավասար ծանրաբեռնվածություն.
դ) ապահովում է գործակալությունում տեղադրված համակարգչային տեխնիկայի անվտանգ շահագործման պայմանները,
ե) հաստատում է նպաստի նշանակման, մերժման, դադարեցման, կասեցման կարգադրությունները, վճարման ցուցակները և դրանց տիտղոսաթերթերը,
զ) ապահովում է գործակալություն դիմած քաղաքացիների (նրանց ընտանիքների) մասին ունեցած տեղեկությունների և ամբողջ տեղեկատվական բազայի գաղտնիությունը,
է) ապահովում է Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և հանձնարարականների, Մարզպետի համապատասխան տեղակալի հանձնարարականների, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների և հանձնարարականների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում է համապատասխանաբար Մարզպետին, Մարզպետի համապատասխան տեղակալին կամ Աշխատակազմի ղեկավարին.
ը) առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին գործակալության կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև գործակալության խորհրդակցական մարմիններ ստեղծելու մասին.
թ) Մարզպետին կամ Աշխատակազմի ղեկավարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն Գործակալության իրականացրած աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ
ժ) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
ժա) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.
ժբ) իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է ֆինանսական գործառույթներ և ստորագրում է համապատասխան հաշիվներից միջոցների ելքագրման համար հիմնավորող փաստաթղթեր.
ժգ) քննարկում է քաղաքացիների առաջարկությունները, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված գրությունները, իսկ դիմումների և բողոքների կապակցությամբ օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է վարչական վարույթ.
ժդ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Գործակալության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
ժե) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժզ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Գործակալության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժէ) կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժը) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Գործակալության աշխատանքային ծրագրերը.
ժթ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Գործակալության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ի) ստորագրում է Գործակալության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իա) Գործակալության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցումներ և այլ գրություններ.
իբ) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ` Գործակալության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իգ) Գործակալության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց , մասնագետների, փորձագետների.
իդ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իե) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և պաշտոնի անձնագրով նախատեսված այլ լիազորություններ,
Գործակալության պետն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ)։

Որոշումը  եւ կանոնադրությունները
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-04-20 15:10:12