Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Մարինա Արամայիսի Հովհաննիսյան

Մարինա Արամայիսի Հովհաննիսյան

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-31-99

Կենսագրություն

Ծնվել է 12.02.1956թ.Ադրբեջանական ՍՍՀ Խանլար քաղաքում:

1963-1973թթ.սովորել եւ ավարտել է Խանլարի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը:

1974-1982 թթ. ընդունվել եւ ավարտել է Երեւանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «Տեխնիկական կիբերնետիկա»  բաժինը եւ ստացել է ինժեներ -սիստեմատեխնիկի որակավորում:

1983-1986 թթ.աշխատել է Կիրովականի «Ավտոմատիկա» ԳՀԻ-ում որպես ինժեներ.

1986թ. օգոստոսից մինչեւ 1996թ.մայիս ամիսը աշխատել է Կիրովականի քաղխորհրդի գործադիր կոմիտեում, որպես հսկողության գծով տեսուչ:

Երկրաշարժից հետո 1988թ. մինչեւ 1989թ. հունիսը կատարել է Կիրովականի քաղխորհրդի գործկոմի ընդհանուր բաժնի վարիչի պաշտոնակատարի պարտականությունները:

1996թ. մայիսի 21-ից մինչեւ 1998թ. փետրվարի 2-ը աշխատել է Լոռու մարզպետարանի քաղաքացիների նամակների եւ ընդունելության բաժնում, որպես առաջատար մասնագետ:

1998թ. մինչեւ 2006թ.հոկտեմբերի 16-ը աշխատել է Լոռու մարզպետարանի ընդհանուր բաժնում, որպես առաջատար մասնագետ:

2006թ. հոկտեմբերի 16-ից մինչեւ 2009թ. դեկտեմբերի 21-ը աշխատել է մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության բաժնում, որպես առաջատար մասնագետ:

2009թ. դեկտեմբերի 21-ին նշանակվել է Լոռու մարզպետարանի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ:

Անկուսակցական է:
Ամուսնացած է, ունի մեկ զավակ:

Գործառույթներ / իրավասություններ

 Բաժնի պետը`
ա) կազմակերպում է մարզպետարանի պաշտոնական փոստի, մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականների, քաղաքացիների դիմումների, առաջարկությունների, բողոքների ստացման, գրանցման, առաքման գործընթացը.
բ) կազմակերպում է մարզի խորհրդի նիստի արձանագրումը.
գ) կազմակերպում է քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների քննարկման աշխատանքները,
դ) կազմակերպում է Աշխատակազմում գործող համակարգչային ծրագրա-տեխնիկական միջոցների, հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցների շահագործման պայմանների ապահովման աշխատանքները, ներկայացնում է առաջարկություններ Աշխատակազմի համար նոր սարքավորումների և ծրագրային միջոցների ձեռքբերման վերաբերյալ.
ե) կազմակերպում է Աշխատակազմի տեխնիկական, ծրագրային միջոցների փորձարկման, կարգաբերման և ներդրման աշխատանքների իրականացումը, համակարգչային և այլ միջոցների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքը.
զ) կազմակերպում է Աշխատակազմի համակարգչային ծրագրա-տեխնիկական միջոցների շահագործման կանոնների պահպանումը, Աշխատակազմի աշխատողների տեխնիկական միջոցների և հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցների շահագործման ձևերին ու կանոններին տեղեկացումը.
է) կազմակերպում է արխիվային փաստաթղթերի գրանցամատյանների վարման աշխատանքները և արխիվային գործի իրականացումը.
ը) կազմակերպում է սուրհանդակային և հատուկ փոստի առաքման աշխատանքները.
թ) կազմակերպում է գրավոր հարցումների գործավարությունը քաղաքացիների դիմումների և բողոքների համար օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` գործավարության մյուս ձևերից առանձին.
ժ) Օրենքով սահմանված կարգով հասարակությանը տեղեկացնում է քաղաքացիների դիմումների, բողոքների առաջարկությունների քննարկման արդյունքների մասին.
ժա) կազմակերպում է խորհրդակցությունների արձանագրումը և եռամսյակային ու տարեկան հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի համակարգչային տպագրումը և արխիվացումը.
ժբ) կազմակերպում է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի փաստաթղթաշրջանառության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենահանման, դրանք կառուցվածքային ստորաբաժանումներին տրամադրման աշխատանքները.
ժգ) կազմակերպում է փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքների կատարումը.
ժդ) Քարտուղարության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առա-ջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
ժե) Քարտուղարության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ:
ժզ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժէ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժը) Քարտուղարության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն,
ժթ) Քարտուղարության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ի) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր,
իա) Ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իբ) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առա-ջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իգ) Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջար-կություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաս-տատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իդ) Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցու-թյուններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
իե) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իզ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Բաժնի պետն ունի Oրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրա-վունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-11-24 17:39:06