Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

Հասմիկ Ոսկեւազի Մկրտչյան

Հասմիկ Ոսկեւազի Մկրտչյան

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի պետ

(+ 374 322) 4-61-92, ֆաքս` (+ 374 322) 2-28-77 (+ 374 322) 2-53-25

Կենսագրություն

Ծնվել է 1973թ. մայիսի 11-ին Կիրովականում (այժմ Վանաձոր), ծառայողի ընտանիքում:

1980-90թթ. Կիրովականի Կիրովի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոց:
1990-95թթ. ընդունվել է ԵՐՊԻ Կիրովականի մասնաճուղի «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» բաժինը եւ ավարտել ՀՊՃՀ-ի Գյումրիի մասնաճյուղը, ինժեներ-տեխնոլոգի որակորմամբ:
1996թ.-ից աշխատում է ՀՀ Լոռու մարզպետարանում, սկզբում մարզպետարանի Ծրագրերի եւ կանխատեսումների բաժնում որպես մասնագետ, հետո մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական վարչության առաջատար մասնագետ, ապա աշխատակազմի Զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ:
1997թ.-ին մասնակցել է ՄԱԶԾ-ի աջակցությամբ Ինտեգրված աջակցություն կայուն մարդկային զարգացման ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզում կազմակերպված Կառավարման եւ ղեկավարման վերապատրաստման սեմինարին
1998թ.-ին ՀՀ կառավարման դպրոց, «Կառավարման կազմակերպումը պետական հիմնարկներում» կարճատեւ ուսուցում, ստացել է որակավորման բարձրացման մասին հավաստագիր:
2001թ.-ին Լոռու մարզի զարգացման հզորացում ՏԱՍԻՍ-ի ծրագրով մեկնել է Նիդերլանդներ եւ Բելգիա, մասնակցել ՏՀՏ (Տեղեկատվության հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ) վերապատրաստման դասընթացին
2004թ.-ին Հնդկաստանում (Մոհալի), սովորել է Հնդկաստանի կառավարության Կապի եւ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության Առաջադեմ Համակարգչային Զարգացման Կենտրոն, «Համակարգչային ավտոմատ նախագծում եւ գծագրում» ընդլայնված ծրագրով:
2004-2006թթ. սովորել եւ ավարտել է Մոսկվայի «Իրավունք եւ էկոնոմիակա» ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի տնտեսագիտության բաժինը:
2006թ.-ին Կանանց լիդերության դպրոց, «Բարձրագույն քաղաքական դասընթացներ» խորացված ուսուցման հոսք, շնորհվել է «Հասարակական-քաղաքական գործունեության կազմակերպիչ» կոչումը:

2012թ-ի մայիսին արտամրցութային կարգով նշանակվել է մարզպետարանի աշխատակազմի Զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի պետ:

Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ է:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
ա) ապահովում է մարզային զարգացման ծրագրերի (այսուհետ` ՄԶԾ), մասնավոր հատվածի ու արդյունաբերության, փոքր և միջին ձեռներեցության աջակցության, զբոսաշրջության և բարձր տեխնոլոգիաների կիրառման բնագավառներում Մարզպետին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների իրականացումը.
բ) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր ծրագրի մշակումը, կազմումը և համակարգում է ՄԶԾ-ի ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառույցների գործունեությունը.
գ) ապահովում է ՄԶԾ-ի իրականացման մարզպետարանի տարեկան աշխատանքային պլանի (այսուհետ` ՏԱՊ) կազմման աշխատանքները, ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման ընթացքի մասին եռամսյակային հաշվետվությունների հիման վրա նախապատրաստում է առաջարկություններ դրանց բարելավման ուղղությամբ.
դ) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի և Մարզպետի գործունեության մասին տարեկան հաշվետվությունների մշակման և կազմման աշխատանքները.
ե) ապահովում է ՄԶԾ-ի մշակման ու իրականացման համար անհրաժեշտ կարևոր էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարանների (համայնքների զարգացման քառամյա ծրագրերի, համայնքների հիմնախնդիրների (ըստ առաջնահերթության) և նրանց լուծման համար նախատեսված միջոցառումների, իրականացվող ծրագրերի և այլն) հավաքագրումը, դասակարգումը, արդիականացումն ու նրանց մատչելիությունը շահագրգիռ կողմերի համար.
զ) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը վերաբերվող առաջարկությունների, ծրագրերի ու հաշվետվությունների ամփոփման աշխատանքները.
է) ապահովում է զարգացման ծրագրերի մշակման վերաբերյալ մեթոդաբանական օգնության սեմինարների և խորհրդակցությունների կազմակերպումը մասնավոր հատվածի ու արդյունաբերության, փոքր և միջին ձեռներեցության, տուրիզմի, առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման ոլորտների տնտեսավարող սուբյեկտների համար.
ը) ապահովում է մարզի տարածքում գործող արդյունաբերական կառույցների աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման և վերլուծման աշխատանքը, նպաստում և աջակցում է նոր արդյունաբերական կառույցների և հանգույցների ստեղծմանը, նրանց նպատակային գործունեության, տեղեկատվական գործառույթների և շուկայի հետ կապի իրականացման աշխատանքներին.
թ) ապահովում է մարզի տարածքում գործող փոքր և միջին ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական համակարգի աշխատանքի մասին տեղեկատվության ստացման և վերլուծման աշխատանքները.
ժ) ապահովում է ինֆորմացիոն-տեղեկատվական նոր համակարգերի մշակման ու ներդրման, ինչպես նաև, համացանցի մատչելիության, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ու մարզային կայքի սերվերների ինֆորմացիոն սպասարկման (տեղադրման, թարմացման) և շտեմարանների վարման աշխատանքները.
ժա) մարզպետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ինֆորմացիայի վերամշակման և անալիտիկ-վերլուծողական աշխատանքներ.
ժբ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
ժգ) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
ժդ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
ժե) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
ժզ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժէ) Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
ժը) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ժթ) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
ի) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իա) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իբ) Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների և փորձագետների.
իգ) ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
իդ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2019-01-18 15:39:52